תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956

 

בהמשך הדף כתובות תקנות המוסד לביטוח לאומי קביעת דרגת נכות אך בטרם תקרא אותן קרא את השורות הבאות:

אם נפגעת בתאונת עבודה, מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים שחשובים לכל נפגעי העבודה. לשם קריאת הפוסטים לחץ כאן:

 

מה עושים לאחר תאונות עבודה

 

כיצד לבחור עורך דין לתאונות עבודה

 

זכויות נפגעי תאונות עבודה

 

תאונת דרכים תאונת עבודה

 

הפסדי השתכרות בתאונת עבודה

 

תביעה כנגד המעביד בתאונת עבודה

 

תביעת נכות מעבודה

 

תביעת מחלקת מקצוע

 

תביעת מיקרוטראומה

 

 

 

משרדנו הוא משרד עורכי דין לתאונות עבודה.

אנו ממליצים לך להתקשר בהקדם ולקבל ייעוץ.

 

התקשר עכשיו וקבע פגישת ייעוץ!

 

 

התקשר עכשיו לטלפון 1-800-229-444 תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), התשט"ז-1956 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 112(ג), 118, 120(ב), 122, 146, 317 ו-400 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:פרק ראשון: פרשנות

 

1. הגדרות

  [תיקונים: התש"ל, התשל"ד, התשנ"ח (מס' 2)]

  בתקנות אלה -

"רופא מוסמך" - רופא אשר המוסד מינה אותו להיות רופא מוסמך והמינוי יכול שיהיה לענין מסויים לפי תקנות אלה או לכל הענינים, הכל לפי האמור בכתב המינוי;

"פוסק רפואי" - רופא אשר שמו כלול ברשימת הפוסקים הרפואיים שנקבעה על-ידי שר העבודה ופורסמה ברשימות;

"נפגע" - התובע גימלה לפי סימן ה' לפרק ה';

"מזכיר" - עובד המוסד אשר נתמנה על-ידי מנהל המוסד או מטעמו להיות מזכיר ועדות לפי תקנות אלה.פרק שני: קביעת דרגת נכות

 

סימן א': ועדה

2. קביעת דרגת נכות על ידי ועדה

  (תיקון התשמ"ט)

(א)  דרגת נכות של נפגע תיקבע על ידי ועדה; הועדה תהיה בהרכב של פוסק רפואי אחד, אך רשאי הרופא המוסמך לקבוע שהועדה תהיה בהרכב של מומחים בשני ענפי רפואה (להלן - הועדה).

(ב)  המזכיר יזמן את הפוסק הרפואי, שיהיה חבר בועדה, בהתאם לתחום ההתמחות הרפואית, שקבע הרופא המוסמך בהתחשב באופי הפגיעה.

3. בדיקות נוספות ומינוי יועצים

  (תיקון התשנ"ו)

  לצורך קביעת דרגת נכות רשאי רופא מוסמך, מיוזמתו או לפי דרישת הועדה -

(1)  לדרוש מן הנפגע לעמוד לבדיקה רפואית או אחרת ולהמציא תוצאות הבדיקות לוועדה;

(2)  למנות יועצים רפואיים או אחרים אשר יגישו לרופא המוסמך או לוועדה, חוות דעתם על סמך בדיקות שבוצעו בנפגע או מסמכים רפואיים או אחרים שהובאו בפניהם.

4. ההליכים לקביעת דרגת נכות

  [תיקונים: התש"ל (מס' 2), התש"ס]

(א)  תביעה לגימלת נכות תוגש בטופס שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד לפקיד תביעות כמשמעותו בסעיף 298 לחוק.

(ב)  מצא פקיד התביעות שבכפיפות לקביעת דרגת הנכות קיימת זכאות - יעביר את התביעה לרופא המוסמך.

5. מועד ומקום התייצבות הנפגע

  (תיקונים: התשכ"ז, התשמ"ט, התשנ"ו)

(א)  נבחרה הועדה לקביעת דרגת נכותו של נפגע פלוני, יזמין המזכיר את הנפגע להתייצב בפני הועדה במועד ובמקום הנקובים בהזמנה. ההזמנה תישלח לפחות ארבעה עשר ימים לפני המועד כאמור, אלא אם הסכים הנפגע לזמן קצר מזה.

(ב)  הנפגע חייב להתייצב בפני הועדה במקום ובמועד שנקבעו ורשאי הוא להיות מיוצג בפניה על ידי בא כוחו.

6. קביעת דרגת נכות על-פי מסמכים

  הועדה רשאית, בהסכמת הנפגע והמוסד, לקבוע את דרגת נכותו של הנפגע על סמך מסמכים רפואיים בלבד, מבלי לבדוק את הנפגע.

7. בדיקה במקום הימצא הנפגע

  אישר רופא מוסמך כי נבצר מהנפגע, בגלל מצב בריאותו, להתייצב בפני הועדה במקום הנקוב בהזמנה, תבדוק הועדה את הנפגע במקום הימצאו.

8. אי התייצבות בפני הועדה או אי מילוי אחר הוראותיה

  (תיקון התשנ"ו)

(א)  לא התייצב הנפגע בפני הועדה במקום ובמועד הנקובים בהזמנה לפי תקנה 5, יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה ויזמין את הנפגע לדיון במועד אחר.

(ב)  לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, ישלם הנפגע למוסד את ההוצאות שנגרמו למוסד עקב ביטול הדיון; המוסד יעדכן מזמן לזמן את סכום ההוצאות.

(ג)  שילם הנפגע את סכום ההוצאות יקבע המזכיר מועד נוסף לדיון ויזמין את הנפגע; לא התייצב הנפגע בפני הועדה במועד הנוסף, יחול האמור בתקנת משנה (ב).

(ד)  לא שילם הנפגע את סכום ההוצאות שנדרש ממנו כאמור בתקנות משנה (ב) או (ג) או לא מילא אחרי הוראות הועדה שניתנו לענין קביעת דרגת הנכות כאמור בתקנה 3 בתוך 45 ימים מיום שנדרש לעשות כן, תידחה בקשתו לקביעת דרגת נכות; הנפגע רשאי להגיש בקשה חדשה אם נתן טעם סביר לכך ולאחר ששילם את סכום ההוצאות או מילא אחר הוראות הועדה, לפי הענין.

9. נוכחות זרים בשעת הבדיקה

  הועדה תבדוק את הנפגע ביחידות, אך רשאית היא להתיר לזולת להיות נוכח בשעת הבדיקה.

  (תיקון התשנ"ו)

10.  (בוטלה).

11. דרגת נכות

  (תיקון התשנ"ו)

(א)  דרגת נכותו של נפגע תיקבע באחוזים כנקוב לצד כל אחד מהליקויים, הפגימות או מחלות המקצוע (להלן - הפגימה) המנויים בתוספת, ובלבד שלא תעלה על 100%.

(ב)  דרגת נכותו של נפגע אשר נפגם מספר פגימות באותה פגיעה בעבודה, תהא שווה לסכום האחוזים הנקובים בתוספת לצד כל אחד מהפגימות האמורות בחישוב כמפורט להלן:

(1)  בעד הפגימה שנקבע לה האחוז הגבוה ביותר - יבוא בחשבון אחוז הנכות הנקוב בתוספת לצד אותה פגימה;

(2)  בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השני בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין האחוז האמור בפסקה (1) ובין 100%;

(3)  בעד הפגימה שנקבע לה האחוז השלישי בגובהו - יבוא בחשבון האחוז הנקוב לצד אותה פגימה כשהוא מוכפל בהפרש שבין סכום אחוזי הנכות שנקבעו לפי פסקאות (1) ו-(2) ובין 100%;

(4)  הוראות פסקה (3) יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל פגימה נוספת.

(ג)  על אף האמור בתקנת משנה (ב), דרגת נכות בשל מספר פגימות באותו פרק, גפה או עין, לא תעלה -

(1)  לגבי פרק - על אחוזי נכות שנקבעו לקשיון לא נח של אותו פרק;

(2)  לגבי גפה - על אחוזי הנכות שנקבעו לקיטוע החלק הפגום של אותה גפה;

(3)  לגבי עין - על אחוזי הנכות שנקבעו לעיוורון מלא של אותה עין.

(ד)  בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בקשיון או בהגבלת תנועה של פרק - לא יבוא בחשבון נזק שנגרם לשרירים הפועלים באותו פרק.

(ה)  בקביעת דרגת נכות של נפגע שנפגם בשיתוף של עצב - לא יבואו בחשבון שיתוק סעיפי אותו עצב או נזק שנגרם לשרירים המעוצבבים על ידו.

(ו)  דרגת נכות בגין פגימה ביד שמאל לאיטר יד ימין, תיקבע לפי המבחנים ליד ימין, ופגימה ביד ימין לאותו נפגע תיקבע לפי המבחנים ליד שמאל.

12. נסיבות לצירוף דרגות נכות

  (תיקונים: התשל"ז, התש"ס)

  הנסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן - דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:2

(1)  כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, "הכנסה" - כמשמעותה בסעיף 98(ב) לחוק;

(2)  צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה:

(א)  קיצבה במקום מענק;

(ב)  דרגת נכות כאמור בתקנה 16.

12א. דרכי הקביעה לענין סעיף 121

  (תיקונים: התשל"ז, התש"ס)

  הועדה או ועדה רפואית לערעורים לפי תקנה 27 (להלן - הועדה לערעורים), לפי הענין, תקבע את דרגת הנכות המצטברת לאחר שפקיד התביעות יאשר שהתקיימו בנכה העבודה הנסיבות כאמור בתקנה 12.3

12ב. דרגת נכות מצטברת

  (תיקונים: התשל"ז, התשנ"ו, התש"ס)

.   (א)  הועדה או הועדה לערעורים, לפי הענין, תקבע מחדש, בהתאם למבחנים שהם בתוקף ביום הקביעה, את דרגת הנכות המצטברת לפי אחוזי הנכות שבתוספת לגבי כל פגיעה בעבודה המובאת בחשבון לענין צירוף דרגות הנכות.3

(ב)  דרגת נכות מצטברת תחושב באופן ובסדר המפורטים בתקנה 11(ב).

(ג)  עקב פגיעת עבודה נוספת באותו אבר - לא תוגדל דרגת נכות כאמור בסעיף 121 לחוק מעל לדרגת נכות מקסימלית שבמבחנים לגבי אותו אבר.

(ד)  הוראות סעיף 114 לחוק יחולו, בשינויים המחוייבים.

(ה)  בקביעת דרגת הנכות המצטברת רשאית הועדה או הועדה לערעורים להחיל הוראות תקנה 15.

12ג. הבסיס לחישוב הגימלה המצטברת

  (תיקון התשל"ז)

  קבעה הועדה או הועדה לערעורים דרגת נכות על פי תקנה 12ב, תחושב הקיצבה לפי שכר העבודה הרגיל המשוער הגבוה ביותר;3 לענין זה, "שכר העבודה הרגיל המשוער" - שכר העבודה הרגיל ששימש בסיס לחישוב הגימלה בשל כל אחת מהפגיעות בעבודה שהובאו בחשבון בעת צירוף דרגות הנכות מעבודה, מוגדל בשיעור שבו הוגדלו קיצבאות הנכות מעבודה לכלל נכי העבודה תוך התקופה מיום הפגיעה ועד ליום תחולתה של דרגת הנכות המצטברת.

  [תיקון התשל"ד (מס' 2)]

13.  (בוטלה).

14. התאמה

  (תיקונים: התשנ"ו, התשס"ה)

(א)  דרגת נכות של נפגע לגבי ליקוי שלא פורט בתוספת, תיקבע לפי האחוז הקבוע לצד פגימה אשר לדעת הועדה דומה לליקוי הנפגע.

(ב)  החליטה הועדה שלא ניתן לקבוע דרגת נכות כאמור בתקנת משנה (א) - תקבע, על פי שיקול דעתה, את אחוזי הנכות בהתחשב במבחנים שנקבעו בתוספת לגבי אותו איבר או אותה מערכת, ובהתחשב בסוג הפגימה ובהגבלה שגרמה לנפגע.

15. סטיות

  [תיקונים: התשל"ד, התשל"ו, התש"ס (מס' 2)]

(א)  הועדה רשאית לקבוע דרגת נכות יציבה גדולה עד מחצית מזו שנקבעה לצד המבחנים או מזו שנקבעה מכוח תקנות 14 או 31(ב), בשים לב למקצועו ולגילו של הנפגע, ובלבד שדרגת הנכות היציבה כתוצאה משינוי זה לא תעלה על 19% אם דרגת הנכות פחותה מ-20%, ובכל מקרה אחר לא תעלה על 100%.

(ב)  הועדה תתחשב במקצועו של הנפגע כאשר לדעתה הוא אינו מסוגל לחזור לעבודתו או לעיסוקו והנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסותיו.

(ג)  (נמחקה).

(ד)  הועדה תקבע את דרגת הנכות לפי תקנה זו רק לגבי אותן הפגימות הנובעות מהפגיעה בעבודה שבקשר אתה נקבעה דרגת הנכות, ולאחר שניכו פגימות שאינן קשורות באותה פגיעה בעבודה.

16. דרגת נכות מיוחדת

  [תיקונים: התשכ"ז (מס' 2), התשל"ד, התשל"ד (מס' 2)]

  מוצאת הועדה כי עקב הפגיעה נמנע מהנפגע כל סיכוי לעבודה ודרגת הנכות לפי תקנות 11, 14 ו-19 היא 65% לפחות, רשאית היא לקבוע דרגת נכות של 100%.

16א. התייעצות עם הרשות

  (תיקונים: התשכ"ז, התשל"ד)

  לא תקטין הועדה דרגת נכות על פי תקנה 15, לא תגדיל דרגת נכות של 20% ומעלה לפי אותה תקנה ולא תגדיל דרגת נכות לפי תקנה 16, אלא לאחר התייעצות עם הרשות האמורה בתקנה 18א.

17. נסיבות לקביעת דיון מחדש בדרגת נכות

  (תיקון התשס"א)

(א)  עברו 12 חודשים ולא יותר מ-60 חודשים מאז קבעה ועדה או ועדה לערעורים לאחרונה לנפגע דרגת נכות יציבה בשיעור 20% או יותר (להלן - הדרגה האחרונה), רשאי הנפגע לתבוע מהרשות האמורה בתקנה 18א לקבוע אם הנכות הביאה לירידה ניכרת ולא לזמן מוגבל בהכנסות הנפגע, והרשות תקבע את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א); כללה הדרגה האחרונה שנקבעה לנפגע, קביעה לפי תקנה 15, רשאים הנפגע או המוסד לתבוע מהרשות לקבוע אם חל שינוי בהשפעת הנכות על הכנסות הנפגע, ובהתאמה להקטין או להגדיל את דרגת הנכות בשיעורים ובתנאים כאמור בתקנה 15(א).

(ב)  הרשות תדון בתביעה נוספת כאמור בתקנת משנה (א) רק אם חלפו 12 חודשים, ולא יותר מ-60 חודשים מיום שנקבעה לנפגע הדרגה האחרונה.

18. שינוי דרגת נכות

  (תיקון התשל"ד)

  סבורה הועדה כי תוך זמן אשר אינו עולה על שנה מתאריך הבדיקה יחול שיפור במצבו של נפגע אשר דרגת נכותו בעת הבדיקה היא פחות מ-20% וכי מידת השיפור ניתנת להיקבע בעת הבדיקה, רשאית הועדה לקבוע דרגת-נכות לפי מצבו של הנפגע שיהיה, לדעתה, כתום הזמן כאמור ולהגדילה בהתחשב במצבו של הנפגע תוך הזמן האמור.

18א. דרגת נכות לנכה נזקק

  [תיקונים: התשכ"א, התשכ"ב, התשנ"ו, התשנ"ח (מס' 2), התשס"א]

(א)  בתקנה זו -

"הרשות" - ועדה המורכבת מפקיד השיקום כמשמעותו בתקנות הביטוח הלאומי (שיקום מקצועי), התשט"ז-1956, מרופא מוסמך ומעובד המוסד שנקבע לכך על-ידי מנהל ביטוח נפגעי עבודה;

"נכה נזקק" - מי שנקבעה לו נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית והרשות קבעה לבקשת המוסד או על פי בקשתו או מיזמתה היא כי אין לנכה סיכוי סביר לעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסה מהתעסקות.

(ב)  הרשות רשאית לקבוע לנכה נזקק נכות לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור של 100% לתקופה שלא תעלה על 4 חדשים.

(ג)  הרשות רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית היא לדרוש מן המוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה לפי תקנה זו, תקנה 16א או תקנה 17; דרישת הרשות תפורט ותנומק בפרוטוקול.

(ד)  חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לרשות ולועדה, יועבר אף לנפגע.

19. דרגת נכות באבר זוגי

  דרגת הנכות לרגל פגימה באבר זוגי אחד כשהאבר האחר פגום מקודם, תיקבע על-ידי צירוף פגימות שני האברים וניכוי הפגימה הקודמת.

19א. עיגול דרגות

  נקבעה דרגת נכות המזכה לתשלום קיצבה והדרגה מבוטאת בשבר אחרי השלם - יעוגל השכר לשלם כלפי מעלה.

  [תיקון התשל"ד (מס' 2)]

19ב.  (בוטלה).

20. תחולת הקביעה

  (תיקון התשל"א)

  דרגת הנכות אשר נקבעה על ידי הועדה היא מתאריך הגשת הבקשה, אך רשאית הועדה לקבוע את דרגת הנכות מתאריך מוקדם מזה, ויכולה, בשים לב לשינויים הצפויים בדרגת הנכות, לקבוע דרגת נכות שונה מתאריך מאוחר יותר.

21. מועד לדיון מחדש

  עם קביעת דרגת נכותו של נפגע, תחליט הועדה אם קביעתה זאת היא לתקופה בלתי מסויימת או שיש לדון מחדש בקביעת הדרגה, ובמקרה זה תציין בהחלטה את המועד לדיון מחדש.

  (תיקון התשנ"ו)

22.  (בוטלה).

23. חילוקי דעות בין חברי הוועדה

  (תיקון התשמ"ט)

(א)  בועדה בת שני פוסקים רפואיים תינתן ההחלטה פה אחד; נחלקו הדעות, יזמן המזכיר כאמור בתקנה 2(ב) חבר שלישי לועדה מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת הפוסקים הרפואיים כאמור בתקנה 1, וההחלטה תתקבל ברוב דעות, ובאין רוב דעות, תכריע דעתו של החבר השלישי.

(ב)  בחירת חבר שלישי אינה מחייבת בדיקות מחדש, אלא אם ידרוש החבר השלישי בדיקות נוספות של הנפגע.

24. החלטות הוועדה ורישומן

  (תיקון התשנ"ו)

(א)  דיוני הועדה יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם על ידי חברי הועדה.

(ב)  החלטת הועדה הקובעת דרגת נכות תהיה בכתב ויצורפו אליה הממצאים והנימוקים.

(ג)  ההחלטה תימסר למזכיר.

(ד)  הועדה רשאית לתקן טעות סופר בפרוטוקול שייחתם על ידי חברי הועדה.

25. הודעה לנפגע

  המזכיר ימסור לנפגע העתק החלטת הועדה ולפי בקשת הנפגע - גם העתק הממצאים והנימוקים, אלא אם הודיעה הועדה למזכיר שאין להביא את הממצאים והנימוקים לידיעת הנפגע עצמו כי אם לידיעת בא-כוחו של הנפגע או אדם אחר, המייצג, לדעת המוסד, את הנפגע.

26. ביטול קביעה

  (תיקונים: התש"ל, התש"ס)

  הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 398(א)(1) או (3) לחוק וקביעת דרגת הנכות של הנפגע הושפעה על ידי הפעולות שבקשר אתן הורשע אדם כאמור, רשאית הועדה, על פי בקשת המוסד, להחליט שהקביעה בטלה מעיקרה.

סימן ב': ועדה לערעורים

27. הרכב ועדה לערעורים ומועד להגשת ערעור

  [תיקונים: התש"ל (מס' 2), התשמ"ט, התש"ס]

(א)  נפגע רשאי לערער על החלטת הועדה בדבר דרגת נכותו בפני ועדה רפואית לערעורים (להלן - ועדה לערעורים) תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה לו ההחלטה. המוסד רשאי לערער כאמור תוך שלושים יום מהתאריך בו נמסרה החלטה למזכיר.

(ב)  ועדה לערעורים תורכב משלושה רופאים אשר יוזמנו לועדה על ידי המזכיר כאמור בתקנה 2(ב) מבין הרופאים אשר שמותיהם כלולים ברשימת חברי ועדות רפואיות לערעורים שנקבעה על ידי שר העבודה ופורסמה ברשומות. חברי הועדה לערעורים הדנה בערעור יבחרו מביניהם יושב-ראש.

(ג)  מנהל ענף נפגעי-עבודה רשאי, מיזמתו הוא או לפי בקשת הועדה או הנפגע, למנות יועץ לא-רפואי - המומחה בשטח מקצועי מסויים - שיגיש לועדה את חוות-דעתו בשאלה שהתעוררה עקב קביעת דרגת-נכותו של הנפגע.

27א. תנאי לתשלום מענק

  (תיקונים: התש"ס, התשע"ב)

(נמחקה).4

28. הארכת מועד להגשת נימוקי הערעור

  (תיקון התש"ס)

  הוגש ערעור במועד הנקוב בתקנה 27(א) ולא צוינו בו נימוקי הערעור כאמור בתקנה 29, יוארך המועד להגשת נימוקי הערעור בשלושים ימים נוספים מהיום שבו תם המועד להגשת הערעור כאמור בתקנה 27(א).

29. אופן ערעור

(א)  ערעור יוגש למזכיר ויצויינו בו נימוקי הערעור.

(ב)  המזכיר יעביר את הערעור לרופא מוסמך.

30. סמכות ועדת ערעורים

  [תיקון התשנ"ח (מס' 2)]

(א)  ועדה לערעורים רשאית לאשר החלטת הועדה, לבטלה או לשנותה, בין שנתבקשה לעשות זאת ובין שלא נתבקשה, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהוא המוסד.

(ב)  ועדה לערעורים רשאית לדרוש מהנפגע או מהמוסד להמציא לה מידע נוסף הדרוש לה לצורך מתן החלטתה, כן רשאית הועדה לערעורים לדרוש מהמוסד לבצע חקירה לאימות נתונים ולקביעת עובדות כדרוש לצורך מתן החלטתה בערעור; דרישת הועדה תפורט ותנומק בפרוטוקול.

(ג)  חומר חקירה ומידע אחר שהעביר המוסד לועדה, יועבר אף לנפגע.

31. תחולה

  (תיקון התשנ"ו)

  תקנות 3, 5, 7 עד 19, 19א, 21, 24, 25 ו-26 יחולו על ערעור בפני ועדה לערעורים, בשינויים המחוייבים.

32. החלטת ועדה לערעורים

  החלטת הועדה לערעורים תינתן פה אחד או ברוב דעות, ובאין רוב דעות - יכריע היושב-ראש.

  (תיקון התשנ"ו)

33.  (בוטלה).

34. אי התייצבות הנפגע בערעור המוסד

  (תיקון התשנ"ו)

(א)  ערער המוסד בפני הועדה לערעורים, יזמין המזכיר את הנפגע לועדה לערעורים במקום ובמועד שיקבע.

(ב)  לא התייצב הנפגע במקום ובמועד הנקובים בהזמנה יקבע המזכיר מועד אחר לדיון בועדה לערעורים ויזמין את הנפגע לדיון.

(ג)  לא התייצב הנפגע בפני הועדה גם במועד האחר ולא נתן טעם סביר לכך, רשאית הועדה לערעורים לדון ולהחליט בערעור על פי החומר שברשותה; נבצר מהועדה להחליט בערעור בהעדר הנפגע, רשאי המוסד לעכב את תשלום הגימלה לנפגע עד להתייצבותו בפני הועדה לערעורים ואם לא עשה כן לאחר שזומן פעם נוספת - להפסיק את תשלום הגימלה, והנפגע יחוייב בהוצאות כאמור בתקנה 8(ב).

(ד)  שילם הנפגע את ההוצאות כאמור בתקנת משנה (ג), יוזמן לדיון נוסף בפני הועדה לערעורים.

  (תיקון התשנ"ו)

35.  (בוטלה).

סימן ג': דיון מחדש

36. דיון מחדש לפי בקשת הנפגע

  [תיקונים: התשכ"ז, התשכ"ח, התשכ"ח (מס' 2), התשכ"ט, התש"ל, התשנ"ו]

(א)  עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת-נכותו של נפגע אף אם נקבעה לתקופה קצובה ורופא שאושר במיוחד לכך על ידי שירות רפואי האמור בסעיף 45(א)(1) או (3) לחוק אישר בכתב בתוקף תפקידו זה כי הפגימה שבקשר אליה נקבעה דרגת-הנכות הוחמרה או כי נתגלתה פגימה חדשה, רשאי הנפגע לבקש קביעת דרגת-נכותו מחדש והוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים.5

(ב)  בהסכמת רופא מוסמך מותר שהדיון על קביעה מחדש לפי תקנה זו יערך לפני תום ששה חדשים כאמור.

(ג)  הדיון בקביעת דרגת-נכותו מחדש של הנפגע ייעשה רק אם ההחמרה או הפגימה החדשה הן תוצאה מהפגיעה בעבודה שבקשר אליה נקבעה דרגת-הנכות.

37. דיון מחדש לפי בקשת רופא מוסמך

  (תיקונים: התשכ"ח, התשנ"ו)

  עברו ששה חדשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת-נכותו של נפגע, אף אם נקבעה לתקופה קצובה רשאי רופא מוסמך לבקש קביעה מחדש של דרגת-הנכות והוראות תקנות אלה יחולו, בשינויים אשר הענין מחייבם.

37א. תחולת דרגת נכות מחדש

  (תיקונים: התשל"ב, התשמ"ב)

  לא תיקבע דרגת נכות מחדש לפי תקנות 36 או 37 בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה לקביעת דרגת הנכות מחדש. ואולם אם קבעה הועדה כי הנפגע היה מאושפז בבית חולים כתוצאה מהחמרה או מפגימה חדשה שנתגלתה, תיקבע דרגת הנכות מחדש בעד התקופה שלפני מועד הגשת הבקשה החל ביום שאושפז בבית חולים, ובלבד שהבקשה הוגשה תוך 90 ימים מיום ששוחרר מבית החולים.

38. אי-התייצבות לבדיקה מחדש

  לא התייצב הנפגע לבדיקה מחדש בהתאם לתקנה 37 ולא נתן סיבה מתקבלת על דעת המוסד לאי-התייצבותו, רשאי המוסד להפסיק תשלום הגימלה עד למועד בו יתייצב לבדיקה מחדש.פרק שלישי: גימלאות

 

39. הפחתת קיצבה

  [תיקונים: התש"ל, התש"ל (מס' 2), התשל"ו (מס' 2)]

  שיעור הפחתת-קיצבה של נכה הנמצא בתוקף סימן ג' לפרק ג' לחוק, במקום שבו נותנים לו איכסון וכלכלה הוא -

(1)  לגבי נכה שאין תלויים בו - 12 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-50%;

(2)  לגבי נכה שתלוי בו אדם אחד - 6 לירות ליום ובלבד שקיצבתו לא תופחת ביותר מ-25%.

40. שלילת זכות לגימלה, הפחתתה והשהייתה

  נדרש נפגע לבדיקה רפואית על ידי ועדה או על ידי הועדה לערעורים ולא עשה כל הדרוש לעריכת הבדיקה, רשאי המוסד לשלול, להפחית או להשהות את הגימלה בעד הזמן שבין התאריך בו חוייב להיבדק ובין התאריך בו נבדק למעשה.

41. הגדלת הגימלאות

  [תיקונים: התשכ"ה (מס' 2), התשכ"ו, התשכ"ז (מס' 2), התשכ"ח (מס' 2), התש"ל, התש"ל (מס' 2), התשל"ה, התשנ"א]

(א)  מבוטח הזכאי למענק לפי סעיף קטן 66(ב) לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 21 שנה, ישולם לו המענק כאילו הכנסתו החדשית לענין סעיף 54 לחוק הוא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהמענק שישולם לו כאמור לא יקטן מהמענק שהיה משתלם לו אלמלא תקנת-משנה זו.

(ב)  מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק ובעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה, תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה כאילו הכנסתו החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה 80% מהשכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם לו כאמור לא תקטן מקיצבה שהיתה משתלמת לו אלמלא תקנת-משנה זו.

(ג)  מבוטח הזכאי לקיצבה לפי סימן ה' לפרק ג' לחוק, שבעת הפגיעה בעבודה מלאו לו 18 שנה אך טרם מלאו לו 21 שנה, וכן המבוטח כאמור בתקנת-משנה (ב) שהגיע לגיל 21, תשולם להם הקיצבה מהיום בו הגיעו לגיל 21 כאילו הכנסתם החדשית לענין סעיף 54 לחוק היא בגובה השכר הממוצע כמשמעותו בחוק, ובלבד שהקיצבה שתשתלם להם כאמור לא תקטן מהקיצבה שהיתה משתלמת להם אלמלא תקנת-משנה זו.

(ד)  "השכר הממוצע", לענין תקנה זו - השכר הממוצע כפי שהוא -

(1)  לגבי מבוטח כאמור בתקנת-משנה (א) - ביום בו נוצרה הנכות המזכה במענק;

(2)  לגבי מבוטח כאמור בתקנת-משנה (ב) או (ג) - ביום הגיעו לגיל 18 או לגיל 21, לפי הענין.

(ה)  בן קיבוץ או מושב שיתופי, שבעת הפגיעה בעבודה טרם מלאו לו 18 שנה -

(1)  אם הוא זכאי למענק לפי סעיף 1 לתוספת החמישית לחוק, ישולם לו המענק על בסיס דמי-פגיעה ליום השווים לדמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי;

(2)  אם הוא זכאי לקיצבה לפי התוספת החמישית לחוק - תחושב הקיצבה החל מיום היותו בן 18 שנה על בסיס דמי-פגיעה ליום השווים לדמי-פגיעה ליום שהיו משתלמים לו אילו היה חבר אותו קיבוץ או מושב שיתופי.פרק רביעי: הוראות שונות

 

42. סודיות הדיונים

  המסמכים הרפואיים אשר בידי ועדה או בידי ועדה לערעורים הם סודיים אך מותר להביאם לידיעת אדם אשר לעזרתו או לשירותו נזקקות ועדות כאמור בקשר לקביעת דרגת נכות, וכן לידיעת המוסד.

43. החזרת הוצאות

  (תיקונים: התשכ"ז, התש"ל, התשל"א, התשל"ב)

(א)  המוסד יחזיר לנפגע, לפי דרישתו, הוצאות כלכלה ולינה בשיעורים המשתלמים לעובד מדינה בדרגה ט' בדירוג הממשלתי על פי הכללים שנקבעו בתקנון שירות המדינה, וכן יפצה אותו על הפסד זמנו, במידה שנגרמו במישרין על ידי התייצבותו בפני ועדה, ועדה לערעורים, יועץ רפואי כאמור בתקנה 3 או על ידי התייצבותו לבדיקות אחרות לפי תקנות אלו. הוצאות כלכלה לארוחת צהריים ישולמו לנכה רק אם הוא צריך לשהות מחוץ למקום מגוריו בשעות 12:00-16:00.

(ב)  בעד הפסד זמן כאמור בתקנת משנה (א) ישולם סכום השווה להפסד השכר אך לא יותר מהחלק השמיני מדמי פגיעה מקסימליים ליום לכל שעת עבודה שהפסיד הנפגע, ובלבד שסך כל התשלום בעד יום אחד לא יעלה על דמי הפגיעה המקסימליים ליום עבודה.

(ג)  (בוטלה).

44. כיסוי הוצאות נסיעה

  הוכח למוסד כי לשם התייצבות בפני ועדה, ועדה לערעורים או יועץ רפואי או לשם עריכת בדיקות אחרות לפי תקנות אלה צריך היה הנפגע לנסוע ולא יכול היה, בשים לב למצב בריאותו ומקום מגוריו, להזדקק לאמצעי תחבורה ציבוריים, ישלם המוסד לנפגע, לכיסוי הוצאות הנסיעה, סכום השווה להוצאות נסיעה כאמור לפי התעריף המקובל לגבי אמצעי התחבורה הזול ביותר והמתאים בנסיבות אלה.

45. הוראות מעבר

  (תיקון התש"ל)

(א)  נקבעה דרגת נכות על ידי רופא או ועדה אליהם הופנה נפגע על ידי המוסד לפני פרסום תקנות אלה ברשומות, רואים את דרגת הנכות שנקבעה כאמור כאילו נקבעה לפי תקנות אלה.

(ב)  המבחנים שבתוספת שהיו קיימים ערב פרסום המבחנים לפי תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת-נכות לנפגעי-עבודה) (תיקון), התש"ל-1970 (להלן - המבחנים החדשים), יישארו בתוקף במקרים שבהם נערך דיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, אם, לדעת הרופא או הועדה הרפואית לעררים, לפי הענין, לא חל שינוי בדרגת-נכותו של הנפגע.

(ג)  חל שינוי בדרגת-נכותו של הנפגע כתוצאה מדיון מחדש לפי תקנות 36 ו-37, לא תופחת קצבת-הנכות המשתלמת לנפגע לעומת הקצבה ששולמה לו ערב הדיון מחדש רק מחמת זאת שבמבחנים החדשים דרגת-הנכות נמוכה יותר, ובלבד שלא חל שינוי בדרגת-הנכות מסיבה רפואית.

46. השם

  לתקנות אלה ייקרא "תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת-נכות לנפגעי-עבודה), התשט"ז-1956".

  (תיקון התשנ"ב)התוספת

 

   (תקנה 11)

  (תיקונים: התש"ך, התשכ"ד, התש"ל, התשמ"ד)

חלק א' - תאונות-עבודהפרק ראשון

 מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

 

בלוטות הלימפה

1..........................

א.  I.  שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות - 0%

II.  נשארו צלקות נרחבות או מכערות, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לגבי צלקות.

ב.  שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, כשקיימים עדיין סימני–פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) - 30%

ג.  שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית–השחי, מפשעות) הדורשת אישפוז או שכיבה - 100%

(2)  ............................. בלתי–פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין - 0%

(3)  ................................. (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו')

א.  במצב של רמיסיה (remissio) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית - 50%

ב.  במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית אנמיה וכו') - 100%

מחלות הדם

2.  אנמיה (מחוסר–דם ממאיר, מחוסר–ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם

א.  מצבים שחלפו מבלי להשאיר סימנים - 0%

ב.  מצב כרוני עם תגובה לא–מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים - 20%

ג.  מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת - 50%

ד.  מצב קשה, אך מסוגל לעבודת–בית קלה בלבד - 75%

ה.  מצב חמור, בלתי–מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד - 100%

כשל חיסוני נרכש

  (תיקון התשס"ח)

2א.  (1)  בלא סימנים קליניים, בלא טיפול - 0%

(2)  בלא סימנים קליניים, עם טיפול - 30%

(3)  עם סימנים קליניים קלים - 50%

(4)  עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים - 70%

(5)  עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה - 100%

מחלת הבלוטות להפרשה פנימית

  (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה)

3.  הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי–סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) -

א.  בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני–מחלה - 0%

ב.  מצב כמתואר ב–א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה - 10%

ג.  המצב הכללי מעורער, קיימים סימנים כלליים בינוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול - 20%

ד.  קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת - 40%

ה.  קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת - 50%

ו.  המצב חמור, אך מסוגל לעבודות–בית קלות בלבד - 75%

ז.  המצב חמור מאוד, בלתי–מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד - 100%

סכרת Diabetis mellitus

  (תיקון התשנ"ח)

4.  (1)  הפרעה בסבילות לפחמימות impaired glucoes tolerance - 0%

(2)  סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד - 5%

(3)  הסוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים - 10%

(4)  סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין - 20%

(5)  א.  סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי - 40%

ב.  סוכרת "שבירה" (brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין - 40%

ג.  סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד - 40%

(6)  סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):

א.  נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);

ב.  רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR או משגשגת - PDR);

ג.  פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;

ד.  מחלת כלי דם היקפיים

ה.  מחלת כלי דם כלילים - 65% לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה על 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.

(7)  כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה - 100%

מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות

5.  (1)  ............................... .................... (Bronchiectasis)

א.  קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים - 0%

ב.  קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר–נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות–דם לפעמים - 20%

ג.  קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר–נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית - 40%

ד.  קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג' כשקוצר–הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי–דם תכופים - 60%

ה.  קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא–הפסקות עם קוצר–נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי Cor pulmonale - 100%

(2)  ................................ Broncho cutaneous fistula or Broncho pleural fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.

(3)  ציסטות של אכינוקוקוס בריאה

א.  ציסטה קטנה מסויידת - 0%

ב.  ציסטה או ציסטות בריאה אחת - 20%

ג.  ציסטות בשתי הריאות - 40%

ד.  קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

(4)  מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה - אחוזי הנכות ייקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול.

(5)  ................. במחלות–ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף–קטן (1).

(6)  .....................

א.  זעיר ואינו גורם להפרעות - 0%

ב.  הגורם להפרעות בלתי–ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת - 10%

ג.  הגורם לכאבים בחזה וקוצר–נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או Hemoptysis - 30%

ד.  הגורם ל–Tachycardia וקוצר–נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה–Pericardium הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה - 50%

קצרת הסמפונות Asthma Bronchiale

6.  א.  ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים - 0%

ב.  ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים - 20%

ג.  ישנם התקפים תכופים וקוצר–נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים - 40%

ד.  מצבים יותר קשים יש להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1).

שחפת הריאות

7.  (1)  ...........

א.  יש צורך בטיפול ובשכיבה - 100%

ב.  שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה - 60%

ג.  התחדדות של תהליך בלתי–פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית - 60%

ד.  שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך:

I.  השינויים בריאה נרחבים Far advanced - 80%

II.  השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת Mod. or min advanced

ה.  שחפת ריאות בטיפול ב–Pneumothorax intrapleuralis or extrapleuralis - 60%

(2)  .......... –......

א.  בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות - 50%

ב.  בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (א) - 35%

ג.  בכל תקופה שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (ב):

I.  לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת - 10%

II.  נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת - 20%

III.  נשארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה - 30%

ד.  ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.

ה.  ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.

(3)  ....................

א.  שיתוק קבוע חד–צדדי של עצב הסרעפת - 10%

ב.  Plombage

I.  חד–צדדי - 30%

II.  דו–צדדי - 60%

ג.  כריתות בריאה

I.  של חלק של הריאה עד 42 סגמנטים - 10%

II.  של אונה - 30%

III.  של ריאה שלמה - 60%

IV.  קיימים סיבוכים כגון Empyema or Fistula Broncho cutanea- 100%

(4)  ........................

א.  לאחר כריתת צלע אחת - 0%

ב.  לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד - 10%

ג.  לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד - 20%

ד.  לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד - 30%

ה.  לאחר כריתת יותר מ–6 צלעות מצד אחד - 50% אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים–קטנים (1), (2) ו–(3) לסעיף זה.

קרום הריאה

8.  (1)  ..........................

א.  קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות - 0%

ב.  ישנן התדבקויות המגבילות את כושר–פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב הכללי של הגוף במידה בלתי–ניכרת - 10%

ג.  ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כשר–פעולתן של הריאות במידה בינונית - 20%

ד.  ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר–פעולתן של הריאות ועל כושר–הפעולה הכללי במידה ניכרת - 30%

(2)  .......................

א.  קיים תפליט (וסימנים קליניים לפעילות) - 100%

ב.  בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות - 50%

ג.  בכל תקופה אחרת - לפי השרידים שלאחר דלקת קרום–הריאה.

(3)  ........................ Empyema

א.  במצב חריף - 100%

ב.  במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי - 80%

ג.  שרידים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקויות פלוירליות או פלוירו–פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של בית–החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה - 50%

ד.  שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8(1).  

מחלות הלב

  (תיקון התשס"ח)

9.  (1)  ............................... .................................. ..................

א.  בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף - 100%

ב.  בתקופת 3 החדשים הבאים - 50%

ג.  לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -

I.  מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן - 10%

II.  מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) - 25%

III.  קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) - 40%

IV.  קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, רפרוף התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) - 50%

V.  קיימת אי–ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת, נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) - 75%

VI.  אי–ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה - 100%

(2)  תעוקת הלב (Anginapectoris)

א.  התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד - 25%

ב.  התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת - 50%

ג.  התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה - 70%

(3)  יתר לחץ–דם

א.  לחץ–דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות - 0%

ב.  לחץ–דם דיאסטולי קבוע מעל ל–95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:

I.  בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב - 10%

II.  עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ - 30%

ג.  לחץ–דם דיאסטולי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:

I.  בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת - 25%

II.  עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ - 40%

ד.  לחץ דם נמוך, או אורתוסטאטי

I.  בלא סימנים קליניים - 0%

II.  עם תסמונת אופיינית -

(1)  קלה - 10%

(2)  קשה - 30%

(4)  הפרעות בקצב

א.  התקפיים

I.  התקפים נדירים - 10%

II.  התקפים שכיחים - 20%

III.  התקפים שכיחים ביותר - 40%

ב.  קבועים

I.  ללא סימנים של אי–ספיקת הלב או קיפוח גופני - 20%

II.  קיימת אי–ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב.

ג.  מחסום פרוזדורי–חדרי

I.  מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) - 0%

II.  מחסום חלקי דרגה 2 - 10%

III.  מחסום שלם ללא תסמונת Adams Stokes - 50%

IV.  מחסום שלם עם התקפי חוסר–הכרה (תסמונת Adams Stokes) - 100%

(5)  .............. (N.C.A.) Neurocirculatory Asthenia אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנפש.

(6)  ......................

א.  ללא הפרעות - 0%

ב.  הגורם להפרעות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.

קרום חלב

10.  (1)  .............................. .......

א.  במשך חדשיים לאחר ההחלמה - 40%

ב.  לאחר תקופה זו

I.  התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות - 0%

II.  נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.

(2)  ..................... לאחר ההחלמה הקלינית - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה.נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.

(3)  Constrictive Pericarditis.......................

א.  בהתאם למצב התפקודי של הלב

ב.  במקרה של ניתוח

I.  במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח - 60%

II.  לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.

כלי הדם

11.  (1)  ...... Varices cruris

א.  ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות - 0%

ב.  ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו–צדדי, עם התכווצויות וכאבים - 10%

ג.  ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו–צדדי, ישנם סימני Eczema וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו - 20%

ד.  ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת–עור וליצירת כיבים (צורה קשה של Eczema cruris או ,Ulcus varicosum ללא הפרעות במחזור הורידי העמוק) - 30%

ה.  המצב כמתואר בסעיף–קטן (1)(ד) בשתי הרגליים - 40%

ו.  ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו–צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות על שטח נרחב - 50%

(2)  ..................................... Phlebitis או Thrombophlebitis...............

א.  קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי–ניכרות ברגל אחת - 0%

ב.  המצב כמתואר בסעיף–קטן (2)(א) - בשתי הרגליים - 10%

ג.  קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם Pigmentatio וכחלון ברגל אחת - 20%

ד.  המצב כמתואר בסעיף–קטן (2)(ג) - בשתי הרגליים - 30%

ה.  קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון, Eczema או כיבים ברגל אחת - 30%

ו.  המצב כמתואר בסעיף–קטן (2)(ה) - בשתי הרגליים - 40%

ז.  בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד - 50%

(3)  ...... - Aneurysma

א.  של עורק קטן, בלי הפרעות - 10%

ב.  של עורק קטן עם הפרעות קלות - 20%

ג.  של עורק קטן עם הפרעות קשות - 30%

ד.  של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם - 40%

ה.  של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם - 50%

ו.  של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם - 60%

ז.  של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של Aneurysma כנ"ל - 60%

ח.  של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות - 100%

(4)  Arterio - Venous Fistula אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף–קטן (3).

(5)  M. Raynaud * Endarteritis obliterans (M. Buerger)

א.  בצורה קלה ברגל אחת - 20%

ב.  בצורה קלה בשתי הרגליים - 30%

ג.  בצורה בינונית ברגל אחת - 40%

ד.  בצורה בינונית בשתי הרגליים - 50%

ה.  בצורה קשה - 60%

ו.  בצורה קשה מאד - 100%

(6)  נזקי–כפור ברגליים

א.  קיימים סימנים קלים בלבד - בועות–כפור (Chillblains) - 0%

ב.  קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים, אודם וכד':

I.  בגף אחד - 5%

II.  בשני הגפיים - 10%

ג.  עם איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות.

מערכת העיכול

12.  (1)  .....

א.  איבוד פחות ממחצית הלשון -

I.  ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה - 10%

II.  עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה - 20%

ב.  איבוד מחצית הלשון או יותר מכן -

I.  ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה - 40%

II.  עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה - 60%

(2)  ....

א.  מיצר Strictura של הושט -

I.  בצורה בינונית - 30%

II.  בצורה קשה - 50%

III.  בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד - 80%

ב.  סעיפי הושט (Diverticulum) -

I.  ללא הפרעות או עם הפרעות קלות - 0%

II.  הפרעות בינוניות - 10%

III.  הפרעות קשות - 30%

ג.  אזופגיטיס (Esophagitis) -

I.  בצורה קלה - 10%

II.  בצורה בינונית - 30%

III.  בצורה קשה עם שטפי–דם חוזרים, אנמיה בולטת - 50%

ד.  קרדיוספזמוס (Cardiospasm) -

I.  אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט

II.  לאחר ניתוח, אין הפרעות - 0%

III.  לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף–קטן ג.

ה.  בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) -

א.  אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף–קטן ג.

ב.  בקע סרעפתי לאחר ניתוח

I.  אין הפרעות - 0%

II.  קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף–קטן ג.

(3)  קיבה

א.  דלקת כרונית של הקיבה -

I.  בצורה קלה, ללא הפרעות - 0%

II.  בצורה בינונית, המצב הכללי והתזונתי משביע רצון - 10%

III.  בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי - 30%

ב.  כיב הקיבה או כיב התריסריון

I.  כיב שהתרפא, אין הפרעות - 0%

II.  בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים - 10%

III.  בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר) - 30%

IV.  בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי–דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי - 60%

ג.  כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14.

מעיים

13.  (1)  Entero colitis chronica including Spastic amebic colitis

א.  הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי - 0%

ב.  בצורה בינונית - 10%

(2)  דלקת כיבית של המעי הגס

א.  בצורה קלה עם 3-4 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי - 10%

ב.  בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות - 30%

ג.  בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד - 50%

ד.  בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה, המצב הכללי ירוד מאד - 70%

ה.  בצורה חמורה, זקוק לאשפוז - 100%

(3)  Diverticulitis Diverticulosis

א.  ללא הפרעות - 0%

ב.  ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף–קטן (1)

(4)  malabsorption syndrome including Coeliac disease, Sprue

א.  בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה - 20%

ב.  בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל - 40%

ג.  בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם ,(Hypoproteinemia) בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו' - 70%

(5)  מחלות כגון: ,Crohn s Disease מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף–קטן (2).

פציעות וניתוחי קיבה ומעיים

14.  (1)  מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים

א.  ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב - 0%

ב.  ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב - 10%

ג.  ישנן הפרעות בלתי–ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד - 20%

ד.  ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד - 40%

ה.  מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת–מרפא - 60%

ו.  ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות–בית קלות בלבד - 80%

ז.  ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי–מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד - 100%

(2)  ....................

א.  ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה - 20%

ב.  ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה - 30%

ג.  Anus praeter naturalis - 80%

עודף משקל והשמנת יתר

  (תיקונים: התשס"ח, התשע"ב)

14א.  (1)  BMI של 25-29.9 (עודף משקל קל) - 0%

(2)  BMI של 30-34.9 (השמנת יתר, דרגה 1) - 0%

(3)  BMI של 35-39.9 (השמנת יתר, דרגה 2) - 10%

(4)  BMI של 40 או יותר (השמנת יתר, דרגה 3) - 20% לעניין זה, יש לקבוע את חומרת הליקוי לפי מדד מסת הגוף (BMI - BODY MASS (INDEX , כפי שהוא מחושב על פי היחס בין משקל הגוף (בקילוגרמים) לבין גובהו (במטרים) בריבוע.

פי הטבעת

15.  (1)  Fissura ani

א.  ללא הפרעות - 0%

ב.  ישנן הפרעות ניכרות - 10%

(2)  Fistula ani

א.  המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות - 10%

ב.  עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת ( recidivans ) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות - 20%

(3)  מצר - ( Strictura )

א.  בצורה בינונית - 30%

ב.  בצורה קשה - 50%

(4)  Prolapsus mucosae recti

א.  ללא הפרעות - 0%

ב.  קיימות הפרעות - 10%

(5)  Prolapsus recti totalis

א.  ניתן להחזרה - 20%

ב.  הקבוע, ישנן הפרעות ניכרות - 40%

(6)  ............................... ( Sphincter ) - 80%

(7)  ....... Varices Haemorrhoidales....................

א.  בולטים, ישנן הפרעות בלתי–ניכרות - 0%

ב.  בולטים, עם דימומים שכיחים - 10%

ג.  בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון Fissura ani או Fistula ani בצורה קלה - 20%

מחלות הכבד ודרכי המרה

16.  (1)  ..........

א.  בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד - 20%

ב.  בצורה בינונית, עם הפרעות בולטות יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי - 40%

ג.  בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת ( Ascites ), עם או בלי שטפי–דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים - 70%

ד.  בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד - 100%

(2)  מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער

א.  המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי–דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים - 40%

ב.  קיימת מיימת או שטפי–דם חוזרים עם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים ( Portal systemic encephalopathia ) - 70%

ג.  המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד - 100%

(3)  מצב לאחר דלקת–כבד זיהומית ( Intectious hepatitis )

א.  לא נשארו הפרעות - 0%

ב.  ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף–קטן (1).

(4)  Echinococcus of Liver

א.  מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד - 0%

ב.  לאחר ניתוח, ללא הפרעות - 0%

ג.  נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק

ד.  פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף–קטן (1).

(5)  מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד Abscess of Liver

א.  אין הפרעות - 0%

ב.  נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק.

(6)  דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה

א.  ללא הפרעות - 0%

ב.  בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול - 10%

ג.  בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות–עיכול בולטות - 20%

ד.  בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת, עם הפרעה ניכרת במצב הכללי - 40%

(7)  ....................................

א.  ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד - 0%

ב.  קיימות הפרעות בינוניות - 10%

ג.  Post cholecystectomy syndrome בצורה בולטת - 20%

ד.  הופעות חוזרות של Cholangitis עם התקפי–חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת - 40%

טחול

17.  א.  הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי - 0%

ב.  מצב לאחר כריתת הטחול - 10%

ג.  הגדלה ניכרת של הטחול Hypersplenism עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה, לבקופניה או טרומבופניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות - 30%

לבלב

  (תיקון התשס"ח)

17א.  מצב לאחר דלקת או ניתוח -

(א)  בלא תלונות או סימנים במערכת העיכול - 0%

(ב)  עם כאבי בטן שכיחים לעליה באנזימים -

(1)  בלא הפרעה בספיגה - 20%

(2)  עם הפרעת ספיגה -

(א)  המאוזנת באמצעות טיפול תרופתי - 40%

(ב)  הגורמת לתת–תזונה באופן המחייב השלמת תזונה דרך פיום - 70%

(ג)  המחייבת הזנת על - 100%

צפק

18.  (1)  .............................. ................................

א.  ישנן הפרעות נדירות וקלות - 0%

ב.  ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס - 10%

ג.  ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות - 20%

ד.  ישנן הפרעות קשות - 30%

(2)  ...................................... ( Sub ileus )

א.  בשלב הפעיל - 100%

ב.  במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף–קטן (1).

בקע

19.  א.  בקע המפשעה הניתן להחזרה ( Reponibilis ) חד או דו–צדדי, ישנן הפרעות בלתי–ניכרות - 0%

ב.  מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו–צדדי, עם תוצאות טובות - 0%

ג.  בקע גדול חד–צדדי, הניתן להחזרה ( Reponibilis ) עם הפרעות בלתי–ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה - 10%

ד.  מצב כמתואר בסעיף–קטן (ג) דלעיל, והוא דו–צדדי - 15%

ה.  בקע חוזר ( Recidivans ) חד–צדדי, עם הפרעות בלתי–ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה - 10%

ו.  מצב כמתואר בסעיף–קטן (ה) דלעיל, והוא דו–צדדי - 15%

ז.  בקע גדול שאינו ניתן להחזרה ( Irreponibilis ) או בלתי–ניתן להחזקה ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי–ניכרות, חד או דו–צדדי - 20%

ח.  מצב כמתואר בסעיף–קטן (ז), עם הפרעות ניכרות - 30%

ט.  בקע פמורלי ( Hernia femoralis ) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה ( Hernia inguinalis ).

פציעות ובקעים של קיר הבטן

20.  א.  מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן - 0%

ב.  מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית - 10%

ג.  מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית - 20%

ד.  מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם Eventratio גדולה - 40%

ה.  Hernia Iineae albae או Hernia umbilicalis קטנות וללא הפרעות - 0%

ו.  Hernia lineae albae או Hernia umbilicalis יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן, עם הפרעות בלתי–ניכרות - 10%

גידולים

21.  ........................ אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות–הגוף השונים.פרק שני

 המערכת האורו–גניטלית

 

כליות

22.  (1)  ............. ( Ptosis או כליה נודדת (Ren migrans

א.  ללא הפרעות - 0%

ב.  ישנן הפרעות - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(2)  ................ ( Horse shoe kidney )

א.  ללא סיבוכים - 0%

ב.  ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(3)  ........................

א.  ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה - 10%

ב.  קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

(4)  ...........

א.  כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה - 30%

ב.  כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה - 60%

ג.  כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות מערכת הדם והלב - 100%

(5)  ................. (Non functionning kidney)

א.  אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה - 30%

ב.  ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים.

(6)  ..............................

א.  Orthostatic albuminuria - 0%

ב.  מסיבה בלתי–ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות - 10%

(7)  ..................

א.  הפרשת–חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא Uremia - 20%

ב.  כמתואר בסעיף–קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם וללא Uremia - 30%

ג.  תסמונת נפרוטית בולטת או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (Urea) בדם עד 50 מג"ר אחוז - 50%

ד.  תסמונת נפרוטית בולטת עם עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (Urea) בין 50 ל–80 מג"ר אחוז - 80%

ה.  עם הפרעות קשות מצד הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה - 100%

(8)  Pyelonephritis chronica אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף–קטן (7).

(9)  ............

א.  אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי - 10%

ב.  אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה - 20%

ג.  אבני–יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה - 40%

ד.  אבני–כליות דו–צדדיות, התקפים נדירים - 20%

ה.  אבני–כליות דו–צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית - 40%

ו.  מצב אחרי ניתוח אבני–כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה - 0% קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים–קטנים (7) או (10).

(10)  Hydronephrosis

א.  אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות - 0%

ב.  בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת - 10%

ג.  בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת - 30%

ד.  עם זיהום או Pyonephrosis - 50%

(11)  Essential Haematuria המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית - 10%

שלפוחית השתן ודרכי השתן

23.  (1)  ...... אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10).

(2)  .............

א.  דלקת כרונית של שלפוחית השתן

I.  דלקת קלה, ללא הפרעות - 0%

II.  דלקת קלה, עם תאי–מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה - 10%

III.  דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות - 20%

IV.  דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת - 50%

V.  אי–שליטה או אי–עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים - 70%

ב.  דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת–רירית ( Hunner’s Ulcer ) - 60%

ג.  אבן בשלפוחית, עם סימני–הפרעה בתפקוד - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף–קטן (2)א.

ד.  ניצור השלפוחית Fistula vesicae - 50%

(3)  ......

א.  היצרות השופכה ( Uretra )

I.  בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה, המצריכה רק הרחבות בודדות (1-2 פעמים לשנה) - 10%

II.  המצריכה הרחבות כל 2-3 חדשים - 20%

III.  המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית - 30%

ב.  ניצור בשופכה

I.  בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין - 20%

II.  בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחמרי–חבישה - 40%

III.  בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיד המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חמרי–חבישה - 70%

IV.  ניצורים רבים ב– Perineum - 100%

אשכים ואברי המין של הזכר

  (תיקון התשס"ח)

24.  (1)  Varicocoele

א.  חד או דו–צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי–ניכרות - 0%

ב.  עם הפרעות ניכרות - 10%

(2)  Hydrocoele חד או דו–צדדי - 0%

(3)  .......................... 20%

(4)  ................

א.  אצל גבר עד גיל 45, מלווה בהפרעות נוירו–אנדוקריניות - 50%

ב.  אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו–אנדוקריניות - 40%

ג.  מעל לגיל 60 - 25%

(5)  ................ Penis - 30%

(6)  ........ ה– Penis - 60%

(7)  ...............

א.  עד גיל 45 - 20%

ב.  מעל לגיל 45 - 10% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.

(8)  .......... (על פי בדיקה במעבדת שינה מוכרת בלבד)

(א)  קלה, יש זקפות אך עוצמתן ירודה - 0%

(ב)  בינונית, זקפות לקויות במספרן ואיכותן - 10%

(ג)  חמורה, אין זקפה כלל - 30% לא יוקנו אחוזי נכות בגין סעיף זה לאחר גיל 70; לא יוקנו אחוזי נכות בגין אבדן מלא או חלקי של ה– PENIS ובגין סעיף זה גם יחד.

אברי המין של האשה

25.  (1)  .............................. .................

א.  ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב - 0%

ב.  ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון - 10%

ג.  ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה - 20%

(2)  .....................

א.  כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה - 10%

ב.  כריתה של שתי השחלות

I.  עד גיל 50 - 40%

II.  אחרי גיל 50 - 20%

(3)  ....................

א.  עד גיל 50 - 40%

ב.  אחרי גיל 50 - 20%

(4)  ......... Panhysterectomy

א.  עד גיל 50 - 50%

ב.  אחרי גיל 50 - 30%

(5)  ................... ( Prolapsus vaginae et uteri ) - 30%

(6)  .............................

א.  ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין ( Fistula vesico-genit. ) - 50%

ב.  ניצור בין החלחלה ואברי המין ( Fistula recto-genit. ) - 50% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.

שחפת אורוגניטלית

26.  א.  בתקופה החריפה והפעילה - 100%

ב.  שחפת כרונית, עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגי–קוך לסרוגין - 60%

ג.  שחפת בלתי–פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות - 30%

ד.  שחפת בלתי–פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות - 10%

עקרות

27.  עקרות

א.  כשגורמיה אינם ברורים - 30%

ב.  כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ–30%. לא יינתנו אחוזי–נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו לעקרות.

מצב לאחר כריתת שד או שדיים

28.  א.  שד אחד  

I.  עד לגיל 30 שנה - 30%

II.  מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה - 25%

III.  מעל לגיל 45 שנה - 15%

ב.  שני השדיים

I.  עד גיל 30 שנה - 50%

II.  מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה - 40%

III.  מעל לגיל 45 שנה - 30% לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.

תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאלייםפרק שלישי

 תסמונות נוירולוניות והפרעות פרכוסיות

 

 

ימין

שמאל

29.  (1)  המיפלגיה(Hemiplegia)

   

א.  חלקית

   

I.  בצורה קלה

30%

20%

II.  בצורה בינונית

50%

40%

III.  בצורה קשה

70%

60%

ב.  שלמה עם קונטרקטורות בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד.(2)  פרפלגיה (Paraplagia)א.  בצורה קלה - 20%ב.  בצורה בינונית - 50%

100%

100%

ג.  בצורה קשה - 80%

ד.  בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת) - 100%

(3)  Quadriplegia

א.  בצורה קלה - 60%

ב.  בצורה בינונית - 80%

ג.  בצורה קשה - 100% בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח–גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים–קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו אחוזי–נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.

(4)  Monoplegia אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה - בהתאם למצב התפקודי.

(5)  ..................

א.  עצב (Trigeminus) V

I.  בצורה קלה - 10%

II.  בצורה בינונית - 20%

III.  בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות - 30%

IV.  בצורה קשה - 40%

ב.  עצב (Facialis) VII

I.  בצורה קלה - 0%

II.  בצורה בינונית - 10%

III.  בצורה קשה - 30%

ג.  עצב (Vagus) X

I.  בצורה קלה מאד - 0%

II.  בצורה קלה - 10%

III.  בצורה בינונית - 20%

ד.  עצב (Accessorius) XI

I.  בצורה קלה - 0%

II.  בצורה בינונית - 10%

III.  בצורה קשה - 20%

ה.  עצב (Hypoglossus) XII

I.  בצורה קלה - 10%

II.  בצורה בינונית - 30%

III.  בצורה קשה - 40%

(6)  Neuritis

I.  בצורה קלה - 0%

II.  בצורה בינונית - 10%

III.  בצורה ניכרת - 30% IV  בצורה קשה - 50%

(7)  Aphasia

א.  אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד

I.  בצורה קלה - 10%

II.  בצורה בינונית - 20%

III.  בצורה קשה - 40%

ב.  אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית)

I.  עם אפשרות של תקשורת עם הזולת - 60%

II.  ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי - 100%

(8)  ............................................. ........ Choreo Athtosis, Athetosis, Chorea

 

ימין

שמאל

I.  בצורה קלה

30%

20%

II.  בצורה בינונית

40%

30%

III.  בצורה קשה

50%

40%

האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד. במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.6

(9)  .............. (Morbus Parkinson)

א.  חצי גוף

   

I.  בצורה קלה

30

20

II.  בצורה בינונית

40

30

III.  בצורה קשה

50

40

ב.  גף עליון בלבד

   

I.  בצורה קלה

20

10

II.  בצורה בינונית

30

20

III.  בצורה קשה

40

30

 

 

ימין

שמאל

ג.  גף תחתון בלבד

   

I.  בצורה קלה

10%

10%

II.  בצורה בינונית

20%

20%

III.  בצורה קשה

30%

30%

(10)  Tic אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס.

(11)  ........... (Encephalopathia) (Chronic post traumatic brain syndrome) בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות–דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות וכדומה - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.

הפרעות פרכוסיות

30.  (1)  ...... (Grand Mal) בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:

א.  לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים - 0%

ב.  בצורה קלה - היו 1-4 התקפים במשך שנתיים - 10%

ג.  בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב–3-4 חדשים - 30%

ד.  בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים - 50%

ה.  בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש - 80%

ו.  בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש - 100%

(2)  ........................... פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים–קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.

(3)  ................... הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף–קטן (5) דלהלן.

(4)  .................. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותן ועוצמתן של ההפרעות הבלתי–פרכוסיות.

(5)  (Petit Mal) Minor Seizures התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו–מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב–הרוח, בזכירה וכדומה)

I.  לא היו התקפים במשך שנתיים - 0%

II.  היו בממוצע מדי חודש בחודשו -

א.  בצורה קלה - לא יותר משני התקפים - 10%

ב.  בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ–4 - 20%

ג.  בצורה ניכרת - יותר מ–4 התקפים - 40%

ד.  בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע - 60%

ה.  בצורה קשה מאד - מצבי–סטטוס חוזרים - 100%

(6)  ................. (Jacksonian)................................................ ..........................................................

עצבי הגפיים העליונים

31.  (1)  ............. (Radicular group)..............................

 

ימין

שמאל

א.  שיתוק חלקי

   

I.  בצורה קלה

20%

10%

II.  בצורה בינונית

40%

30%

III.  בצורה קשה

50%

40%

ב.  שיתוק מלא

70%

60%

(2)  כל קבוצת השרשים(Plexus)

   

א.  שיתוק חלקי

   

I.  בצורה קלה

20%

10%

II.  בצורה בינונית

40%

30%

III.  בצורה קשה

60%

50%

ב.  שיתוק מלא

80%

70%

(3)  שיתוק עצבRadialis

   

א.  שיתוק חלקי

   

I.  בצורה קלה

20%

10%

II.  בצורה בינונית

30%

20%

 

 

מצד ימין

מצד שמאל

III.  בצורה קשה

40%

30%

ב.  שיתוק מלא

60%

50%

(4)  שיתוק עצבMedianus

   

א.  שיתוק חלקי

   

I.  בצורה קלה מאד

5%

5%

II.  בצורה קלה

10%

10%

III.  בצורה בינונית

30%

20%

IV.  בצורה קשה

40%

30%

ב.  שיתוק מלא

60%

50%

(5)  שיתוק עצבUlnaris

   

א.  שיתוק חלקי

   

I.  בצורה קלה מאד

0%

0%

II.  בצורה קלה

5%

5%

III.  בצורה בינונית

20%

10%

IV.  בצורה קשה

30%

20%

ב.  שיתוק מלא

50%

40%

(6)  .......... Circumflexus humeri או Musculo cutaneus

א.  שיתוק חלקי

   

I.  בצורה קלה

0%

0%

II.  בצורה בינונית

10%

10%

III.  בצורה קשה

20%

10%

ב.  שיתוק מלא

30%

20%

שיתוק עצבThoracalis longus

   

א.  שיתוק חלקי

   

I.  בצורה קלה או בינונית

0%

0%

II.  בצורה קשה

10%

10%

ב.  שיתוק מלא

20%

10%

במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.

עצבי הגפיים התחתונים

32.  (1)  (Sciatis Nerve) N. ischiadicus

א.  שיתוק חלקי

I.  בצורה קלה - 10%

II.  בצורה בינונית - 20%

III.  בצורה קשה - 40%

ב.  שיתוק מלא - 60%

(2)  (Common Peroneal Nerve) - N. popliteus externus

א.  שיתוק חלקי

I.  בצורה קלה - 10%

II.  בצורה בינונית - 10%

III.  בצורה קשה - 20%

(3)  (SuperficiaI Peroneat Nerve)N. musculo culaneus

א.  שיתוק חלקי

I.  בצורה קלה או בינונית - 0%

II.  בצורה קשה - 10%

ב.  שיתוק מלא - 20%

(4)  (Deep Peroneal Nerve)N. tibialis anterior

א.  שיתוק חלקי

I.  בצורה קלה - 0%

II.  בצורה בינונית - 10%

III.  בצורה קשה - 20%

ב.  שיתוק מלא - 30%

(5)  (Tibial Nerve)N. tibialis posterior

א.  השיתוק חלקי

I.  בצורה קלה - 10%

II.  בצורה בינונית - 10%

III.  בצורה קשה - 20%

ב.  שיתוק מלא - 20%

(6)  N. femoralis or N. cruralis

א.  שיתוק חלקי

I.  בצורה קלה או בינונית - 10%

II.  בצורה קשה - 20%

ב.  שיתוק מלא - 30%פרק רביעי

 הפרעות פסיכוטיות ופסיכונוירוטיות

 

הפרעות פסיכוטיות

33.  Psychotic Disorders בתגובות סכיזופרניות מכל הסוגים, פסיכוזות אפקטיביות ותסמונות מוחיות, חריפות או כרוניות עם תגובות פסיכוטיות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:

א.  מצבי remissio שלמה או מצבי remissio המלווים סימנים בלתי–ניכרים של חוסר–התאמה, ישנה הגבלה של כושר העבודה ו–adaptio סוציאלית - 10%

ב.  מצבי remissio המלווים סימנים קלים של אי–התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה - 20%

ג.  מצבי remissio המלווים סימנים בינוניים של אי–התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה - 30%

ד.  מצבי remissio חלקית המלווים סימנים ניכרים של אי–התאמה סוציאלית, ישנה הגבלה של כושר העבודה - 50%

ה.  סימנים אופיניים של הגבלה קשה בהתאמה סוציאלית ובכושר העבודה - 70%

ו.  חוסר מוחלט של התאמה סוציאלית, אי–כושר–עבודה מוחלט, זקוק לאשפוז במוסד או להשגחה מתמדת - 100%

הפרעות פסיכונוירוטיות

34.  א.  ישנם סימנים קלים אך אין הפרעות בהתאמה הסוציאלית, כושר העבודה לא מוגבל - 0%

ב.  ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בינוני את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה - 10%

ג.  ישנם סימנים אוביקטיביים וסוביקטיביים המגבילים באופן בולט את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה - 20%

ד.  ישנם סימנים קליניים ברורים המגבילים באופן ניכר את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה - 30%

ה.  ישנם סימנים קליניים מובהקים וקבועים שאין בהם הפסקות המגבילות את ההתאמה הסוציאלית ואת כושר העבודה באופן ניכר - 50%

ו.  מקרים קשים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר–התאמה סוציאלית - 70%

ז.  מקרים חמורים הגובלים ודומים למצבים פסיכוטיים והמלווים בחוסר מוחלט של התאמה סוציאלית במשך שנים רבות - 100%פרק חמישי

 מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית

 

מחלות העצמות והפרקים

35.  (1)  .............................. ..............

א.  אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות - 0%

ב.  קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות - 10%

ג.  קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה - 20%

ד.  ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות - 30%

ה.  בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד - 50%

ו.  בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד - 80%

ז.  בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים - 100%

(2)  Osteomyelitis chronica

א.  ישנו גת (sinus) מפריש, תמידי

I.  אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות - 10%

II.  אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה - 20%

ב.  ישנם sequester והפרשה מוגבלת - 30%

ג.  הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים - 50%

ד.  הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה - 100%

(3)  ....................

א.  בתקופה החריפה של המחלה

I.  בצורה קלה או בינונית - 50%

II.  בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה - 70%

III.  בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית - 100%

ב.  לאחר חילוף התקופה החריפה7

I.  הטיפול נמשך, אין סימני פעילות - 30%

II.  הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות - 50%

ג.  מצב שלאחר שחפת שנתרפאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים.

גולגולת

36.  (1)  .............................. .......................

א.  אין הפרעות אובייקטיביות - 0%

ב.  ישנן הפרעות אובייקטיביות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות.

(2)  ....................

א.  עד שלושה סנטימטרים מרובעים - 5%

ב.  מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעים - 10%

ג.  מעל ל–5 ועד ל–10 סנטימטרים מרובעים - 20%

ד.  ביותר מ–10 סנטימטרים מרובעים

I.  ללא Hernia cerebri - 30%

II.  ישנה Hernia cerebri - 80%

(3)  במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף–קטן (2).

(4)  במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך–גולגולתיים המלווים הופעות של שיתוקים, התקפים ג'קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.

עמוד השדרה

37.  (1)  ....................... (Cervical Ankylosis)

א.  בזווית נוחה - 30%

ב.  בזווית בלתי נוחה - 50% זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה; זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.

(2)  ..................... (Dorsal Ankylosis)

א.  בזווית נוחה - 10%

ב.  בזווית בלתי נוחה - 30% זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית–אחורית חדה.

(3)  ...................... (Lumbar Ankylosis)

א.  במצב נוח - 30%

ב.  במצב בלתי נוח - 40%

ג.  במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה - 50% מצב נוח - שמירה על היציבה בגבולות הנורמה; מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גס ביציבה

(4)  ............................

א.  בזווית נוחה - 60%

ב.  בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר - 100% זווית העולה על 300 לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה

(5)  ................................. (Cervical spine)

א.  בצורה קלה - 10%

ב.  בצורה בינונית - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

ד.  אי–יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות - 30%

(6)  ............................... (Dorsal spine)

א.  בצורה קלה - 0%

ב.  בצורה בינונית או קשה - 10%

(7)  ................................ (Lumbar spine)

א.  בצורה קלה - 10%

ב.  בצורה בינונית - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

(8)  ........................

א.  בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו - 5%

ב.  עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו - 10%

ג.  עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו - 20%

(9)  ................... Processus spinosus............ – Transversus............ 5%

(10)  ...................... (Hernia disci syndrome)

א.  שהתרפאה - 0%

ב.  כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד–השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי.

בית החזה

  (תיקון התשנ"ח)

38.  (1)  .............................. ..............................

א.  השינויים הם בלתי–ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב - 0%

ב.  מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות - אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות:

(1)  לאחר שבר בצלעות שהתרפא - אין נכות

(2)  לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים - 0%

(3)  לאחר כריתת צלע אחת - 0%

(4)  לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד - 10%

(5)  לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד - 20%

(6)  לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד - 30%

(7)  לאחר כריתת יותר מ–6 צלעות מצד אחד - 50%

(2)  .....................

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה קשה - 20%

עצם הבריח ועצם השכם

39.  (1)  חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם - 0%

(2)  אי–התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח - 10%

(3)  נקע של עצם הבריח (Acromio clavicular dislocation) ללא הגבלה בתנועות - 5%

(4)  Sterno clavicular dislocation (anterior) - 5%

(5)  Sterno clavicular dislocation (posterior)- 20%

עצמות הגפיים העליונים

 

ימין

 

שמאל

40.  (1)  חיבור גרוע של עצם הזרוע ,(Humerus) קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית

20%

 

10%

עצמות הגפיים העליונים

 

ימין

 

שמאל

(2)  חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה

30%

 

20%

(3)  אי–התאחדות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union)

30%

 

20%

(4)  אי–התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False flail joint)

50%

 

40%

(5)  אי–התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Ulna) עם התהוות פרק נד מדומה

40%

 

35%

 

 

ימין

 

שמאל

(6)  אי–התאחות האולנה בחצי העליון או אי–התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת

20%

 

15%

(7)  כמו בסעיף–קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת

30%

 

20%

(8)  אי–התאחות האולנה בשליש התחתון

10%

 

10%

(9)  אי–התאחות הרדיוס בשליש העליון

20%

 

15%

(10)  חיבור גרוע של האולנה (Ulna)

10%

 

5%

(11)  חיבור גרוע של הרדיוס (Radius)

10%

 

10%

(12)  אבדן גף עליון

     

א.  בפרק הכתף

80%

 

70%

ב.  מעל מקום החיבור M. Deltoideus

75%

 

65%

ג.  מתחת למקום החיבור M. Deltoideus

70%

 

60%

(13)  אבדן האמה

     

א.  מעל מקום החיבור הרדיאלי של M. pronator teres

65%

 

55%

ב.  מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. pronator teres

60%

 

50%

(14)  אבדן היד בשורש

60%

 

50%

(15)  אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד

55%

 

50%

הפרקים העליונים של הגפיים העליונים

41.  (1)  .................... (Recurrent Humero scapular Dislocation)

א.  בקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם

   20%

   20%

ב.  נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה

   30%

   20%

ג.  נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית

   40%

   30%

ד.  לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה

   5%

   5%

(2)  מפרק נד של הכתף (Flail Shoulder)

   50%

   40%

(3)  ...... (Ankylosis)............ קשיון נוח

   30%

   25%

קשיון לא–נוח

   50%

   40%

בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 500-450 מהגוף בתנוחת–מה קדימהפרק המרפק

 

   ציור מס' 1

002032-01.jpgפרק המרפק

 

   ציור מס' 2002032-02.jpg

 

 

ימין

 

שמאל

בקשיון לא–נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 250 מהגוף או בריחוק מעבר ל–600.

     

(4)  הגבלת התנועות בפרק הכתף

     

א.  מעל לגובה השכם

0%

 

0%

ב.  עד לגובה השכם

15%

 

15%

ג.  עד 450 מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה

25%

 

25%

ד.  עד 300 מהגוף

35%

 

35%

 

 

ימין

 

שמאל

(5)  פרק המרפק

     

א.  מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות

0%

 

0%

ב.  מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא, עם שינוי בזוויות כגון Cubitus varus Cubitus valgus; או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות

10%

 

10%

(6)  קשיון במרפק

     

א.  קשיון נוח

30%

 

20%

ב.  קשיון לא–נוח

40%

 

30%

קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזוית שבין 700 עד 900

     היד

 

   

   ציור מס' 3

   כיפוף ויישור

 

(ראה ציור מס' 1) ובעמדה אמצעית של האמה; קשיון לא–נוח - תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה. (Pro supinatio)

 

ימין

 

שמאל

(7)  הגבלת התנועות במרפק

     

א.  הגבלות בכיפוף

     

קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ–250 והכיפוף אפשרי:

     

I.  מ–00 עד 350

40%

 

30%

II.  מ–00 עד 600

30%

 

20%

III.  מ–00 עד 900

15%

 

10%

IV.  מ–00 עד 1500

0%

 

0%

ב.  הגבלות ביישור

     

קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ–1500 עד ל–900 והיישור אפשרי עד לתנוחה

     

I.  של 900

40%

 

30%

II.  של 600

15%

 

10%

III.  של 300

10%

 

10%

IV.  מ–00 עד 1500

0%

 

0%

(8)  במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד, כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ–0% נכות, ייקבעו 10% נכות. במקרים של הגבלות–תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, ובלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא נוח של המרפק.

     

(9)  מפרק נד של המרפק (Flail Elbow)

40%

 

30%

(10)  שורש היד

     

א.  מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועות

0%

 

0%

ב.  קשיון נוח

20%

 

15%

ג.  קשיון לא–נוח

40%

 

30%

ד.  קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא–נוח קשיון נוח - כף היד נמצאת בכיפוף גבי של 250-150 ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית.קשיון לא–נוח - כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.

30%

 

20%

 

ה.  הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של 150

10%

5%

ו.  איבוד ה–Pronatio וה–Supinatio היד קבועה במצב של Supinatio או Hyperpronatio

30%

20%

ז.  איבוד ה–Supinatio וה–Pronatio או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של Pronatio בעמדה נויטרלית

20%

10%

הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון Pseudoarthrosis of carpal scaphoid; Lunato malacia etc. - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35

   סטיה רדיאלית ואולנרית

 

   

   ציור מס' 4

 

שרירי הגפיים העליונים

 

ימין

 

שמאל

42  (1)  פציעת שרירי הכתף

     

א.  Trapezius, Serratus magnus, Levator scapulae

     

I.  בצורה בינונית

10%

 

10%

II.  בצורה ניכרת

20%

 

10%

III.  בצורה קשה

30%

 

20%

ב.  Pectoralis major, Minor, Latissimusdorsi, Terres major

     

 

 

ימין

 

שמאל

I.  בצורה בינונית

10%

 

10%

II.  בצורה ניכרת

20%

 

20%

III.  בצורה קשה

30%

 

30%

ג.  Deltoideus

     

I.  בצורה בינונית

20%

 

10%

II.  בצורה ניכרת

30%

 

20%

III.  בצורה קשה

40%

 

30%

ד.  Supraspinatus, Infraspinatus, Teres minor, Subscapularis, Coracobrachialis

     

I.  בצורה בינונית

10%

 

10%

II.  בצורה ניכרת

20%

 

10%

III.  בצורה קשה

30%

 

20%

(2)  פציעת שרירי המרפק

     

א.  Biceps, Brachialis, Brachioradialis

     

I.  בצורה בינונית

10%

 

10%

II.  בצורה ניכרת

20%

 

20%

III.  בצורה קשה

30%

 

30%

ב.  Triceps, anconeus

     

I.  בצורה בינונית

10%

 

10%

II.  בצורה ניכרת

20%

 

20%

III.  בצורה קשה

30%

 

30%

ג.  Flexor carpi, digiti

     

I.  בצורה בינונית

10%

 

10%

II.  בצורה ניכרת

20%

 

10%

III.  בצורה קשה

30%

 

20%

ד.  Extensor carpi, digiti

     

I.  בצורה בינונית

10%

 

0%

II.  בצורה ניכרת

10%

 

10%

III.  בצורה קשה

20%

 

10%

קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנהאצבעות הידיים

 

43.  (1)  ......

א.  קטיעת אגודל עם עצם המסרק או חלק ממנה

25%

 

20%

 

 

ימין

 

שמאל

ב.  קטיעת שני גלילים או גליל וחצי

20%

 

15%

ג.  קטיעת הגליל הסופי

15%

 

10%

ד.  קטיעת חצי הגליל הסופי

8%

 

8%

(2)  אצבע 2

     

א.  קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה

15%

 

12%

ב.  קטיעת לפחות ½2 גלילים

12%

 

10%

ג.  קטיעת 2 או ½1 גלילים

10%

 

10%

ד.  קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו

5%

 

5%

(3)  אצבע 3

     

א.  קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה

15%

 

12%

ב.  קטיעת לפחות ½2 גלילים

12%

 

10%

ג.  קטיעת 2 או ½1 גלילים

10%

 

10%

ד.  קטיעת גליל סופי או חצי ממנו

5%

 

5%

(4)  אצבע 4 או אצבע 5

     

א.  קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה

10%

 

10%

ב.  קטיעת לפחות ½2 גלילים

10%

 

8%

ג.  קטיעת 2 או ½1 גלילים

8%

 

5%

ד.  קטיעת גליל סופי או חצי ממנו

5%

 

5%

קשיון אצבעות היד

44.  קשיון לא–נוח של האצבעות - קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות;קשיון לא–נוח של האגודל - תנוחה המונעת אחיזה;קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (Pinch) -

     

(1)  קשיון לא–נוח של האצבעות - ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק

     

(2)  קשיון נוח של האגודל

10%

 

10%

(3)  קשיון נוח של אצבע 2

7%

 

7%

(4)  קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5

5%

 

5%

       

Mallet Finger

45.  (1)  של האגודל או של אצבע 2

   

7%

(2)  של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע

   

5%

בפגימות מרובות של אצבעות הידיים: קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 43, 44, 45.

האגן

46.  .................

(1)  אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות - 0%

(2)  ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו.

(3)  Symphysiolysis או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק Sacroiliaca והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה - 25%

עצמות הגפיים התחתונים

47.  (1)  ... –................ –Femur

א.  הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי - 50%

ב.  מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר - 70%

(2)  ................................... (Tibia) (Faulty union of Femur or Tibia)

א.  ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים - 10%

ב.  עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה. לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו - סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים.

(3)  אי–התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת - 30%

(4)  .................. –Tarsus או Metatarsus.................................................. ..........

א.  בצורה קלה - 0%

ב.  בצורה בינונית - 10%

ג.  בצורה קשה - 20%

ד.  בצורה קשה מאד - 30%

(5)  התקצרות של רגל אחת

א.  עד 2 סנטימטרים - 0%

ב.  מעל ל–2 ועד 3 סנטימטרים - 5%

ג.  מעל ל–3 ועד 5 סנטימטרים - 10%

ד.  מעל ל–5 ועד ½7 סנטימטרים - 20%

ה.  מעל ל–½7 סנטימטרים - 40%

(6)  קטיעת הגף התחתון

א.  בפרק הירך - 80%

ב.  בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש - 80%

ג.  באמצע הירך או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי - 65%

(7)  קטיעת השוק

א.  עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה - 55%

ב.  ביותר מ–5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך, כולל Syme'samputation - 50%

הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים

48.  (1)  פרק הירך

א.  מפרק נד - 70%

ב.  קשיון לא–נוח - 50%

ג.  קשיון נוח - 40% לענין זה, קשיון נוח - מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ–200 עד 300, האבדוקציה היא מ–00 עד 100; הרוטציה - נויטרלית.

 פרק הירך - ציור מס' 5

 הגבלות התנועה בכיפוף

 

ד.  הגבלה במתיחה: (extensio) הגף איבד התנועה בזווית מ–00 עד 150 - 15%

ה.  הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה - 20%

ו.  הגבלה בהטייה, (abductio) קירוב (adductio) או סיבוב (Rotatio) של הגף - 20%

ז.  הגבלה בינונית בכל התנועות - 30%

(2)  .....

א.  אי–יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד) - 30%

ב.  אי–יציבות אחורית–קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף - 20%

ג.  קשיון נוח - 30%

ד.  קשיון לא–נוח - 50% קשיון לא–נוח - פירושו: עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ–100 (genu recurvatum) או כיפוף ביותר מ–300 או סטיה צדדית (valgus varus) של יותר מ–200.

ה.  הגבלת תנועות הכיפוף

I.  הכיפוף אפשרי בזווית מ–00 עד 900 - 0%

II.  הכיפוף אפשרי בזווית מ–00 עד 700 - 5%

III.  הכיפוף אפשרי בזווית מ–00 עד 450 - 10%

IV.  הכיפוף אפשרי בזווית מ–00 עד 300 - 20%

V.  הכיפוף אפשרי בזווית מ–00 עד 150 - 30%

ו.  הגבלה ביישור הברך

I.  יישור הברך אפשרי עד 50 - 0%

II.  יישור הברך אפשרי עד 100 - 10%

III.  יישור הברך אפשרי עד 150 - 20%

IV.  יישור הברך אפשרי עד 300 - 40%

V.  יישור הברך אפשרי עד 450 - 50%

ז.  נזק במניסקוס

I.  נזק במניסקוס בצורה קלה - 10%

II.  נזק במניסקוס עם Locking - 20%

III.  מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות - 0%

 פרק הברך - ציור מס' 6

 מדידת הגבלות התנועה.

 

   

IV.  מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים - 10%

(3)  ......

א.  הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול - 10%

ב.  קשיון נוח - 20%

ג.  קשיון לא–נוח - 30%

כף הרגל

49.  (1)  רגל שטוחה Pes planus - Pes valgus...............

א.  בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ–שרירים - 0%

ב.  בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס - 10%

ג.  בצורה קשה - קיים כיווץ–שרירים ו–Callositas נרחבים - 20%

(2)  Pes cavus......... –......

א.  בצורה קלה, התנועות בפרקי כף הרגל חופשיות - 0%

ב.  עם כיווץ קבוע (Clawing) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל - 10%

ג.  הדפורמציה המתוארת בסעיף–קטן ב בצורה יותר קשה ועם Callositas נרחבים - 15%

ד.  בצורה קשה מאד - 20%

ה.  Talipes cavovarus קשה - 30%

ו.  הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל; Subtalar joint או Tarsaljoints עם דפורמציה או כאבים - 20%

(3)  קשיון נוח של פרקי ה–Tarsus כגון אחרי Triple arthrodesis - 10%

(4)  Metatarsalgia טראומטית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית - 10%

(5)  קטיעה לפי Lisfranc או לפי Chopart עם נטיה לעמדת Equinus - 30%

(6)  קטיעה כמתוארת בסעיף–קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה - 25%

(7)  קטיעה Transmetatarsal - 25%

אצבעות הרגל

50.  (1)  ...............

א.  של כל האצבעות

I.  עם ראשי ה–metatarsalia - 25%

II.  בלי ראשי ה–metatarsalia - 15%

ב.  של אצבע 1

I.  עם ראש ה–metatarsus - 20%

II.  בלי ראש ה–metatarsus - 10%

ג.  של אצבע בודדת או שתי אצבעות, פרט לבוהן

I.  עם ראש ה–metatarsus - 10%

II.  בלי ראש ה–metatarsus - 5%

ד.  של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן

I.  עם ראש ה–metatarsus - 15%

II.  בלי ראש ה–metatarsus - 10%

(2)  Hallux valgus חד–צדדית קשה - 5%

(3)  Hallux rigidus - 10%

(4)  ..........

א.  אצבע בודדת - 0%

ב.  בכל האצבעות, חד–צדדית ומבלי pes cavus - 10%

(5)  המצב שלאחרי ניתוח של Hallux valgus כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה–metatarsus - 10%

(6)  מצב שלאחרי ניתוח Hallux valgus תוד כדי שמירת ראש ה–metatarsus - 5%

שרירי הגפיים התחתונים

51.  (1)  .................... .Pyriformis, Gamellus, Obturator, Quadratus fem

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

(2)  Gluteus maximus, Medius, Minimus

א.  בצורה בינונית - 20%

ב.  בצורה ניכרת - 30%

ג.  בצורה קשה - 50%

(3)  Illio psoas, Pectineus

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

(4)  Adductor longus, Brevis, Magnus, Gracilis

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

(5)  Sartorius, Rectus femoris, Vastus externus, intermedius internus, tensor fasciae latae

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

(6)  Semitendinosus, Biceps femoris, Semi membranosus

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

(7)  Tibialis anterior, Extensor digit. longns, Peroneus tretius

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 10%

ג.  בצורה קשה - 20%

(8)  Ttriceps surae, Tibialis posterior, Peroneus longus, Flexor hallusic longus, Flexor digit, Longus, Popliteus

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 20%

ג.  בצורה קשה - 20%

(9)  Extensor hallucis brevis, Extensor digit. brevis, Interossei

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 10%

ג.  בצורה קשה - 20%

(10)  Flexor digit, brevis, Abductor hallucis, Quadratus Adductor hallucis, Flexor hallucis

א.  בצורה בינונית - 10%

ב.  בצורה ניכרת - 20%

ג.  בצורה קשה - 30%

  (תיקון התשנ"ב)פרק ששי

 ליקויי–ראיה, פציעות ומחלות עיניים

 

  (תיקונים: התשנ"ב, התשנ"ו, התשע"ב)

52.  ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה

(1)  ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא).

   לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח)

 

 

חדות

(א)

(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

(ו)

(ז)

(ח)

(ט)

(י)

 

ראייה

6/6

6/9

6/12

6/15

6/21

6/30

6/60

3/60

1/60

NLP

         

6/18

6/24

6/36

       

(1)

6/6

0

0

0

10

10

15

20

25

30

30

(2)

6/9

0

0

5

10

10

15

20

25

30

30

(3)

6/12

0

5

10

15

15

20

25

30

35

40

(4)

6/15

                   
 

6/18

10

10

15

20

25

30

30

35

40

45

(5)

6/21

                   
 

6/24

10

10

15

25

30

40

40

45

50

55

(6)

6/30

                   
 

6/36

15

15

20

30

40

50

55

60

65

70

(7)

6/60

20

20

25

30

40

55

70

75

80

90

(8)

3/60

25

25

30

35

45

60

75

90

90

95

(9)

1/60

30

30

35

40

50

65

80

90

100

100

(10)

NLP

30

30

40

45

55

70

90

95

100

100

המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' - את חדות הראייה של העין השניה. המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.

(2)  הגבלת שדה הראייה הבדיקה לצורך תקנת משנה זו תיעשה במכשיר ועל פי השיטה המקובלת והמתאימה לעניין; אם על פי הקריטריונים של מכשיר שדה הראייה, תרשים שדה הראייה אינו אמין, גם בבדיקה חוזרת, תיקבע נכות בהתאם לממצאים הקליניים הכוללים -

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

I.  אבדן של פחות מרביע שדה הראייה

 

0%

 

0%

II.  אבדן של רביע שדה הראייה

       

(1)  אפי (נזאלי) עליון

 

0%

 

0%

(2)  רקתי (טמפוראלי) עליון

 

5%

 

15%

(3)  אפי תחתון

 

5%

 

15%

(4)  רקתי תחתון

 

10%

 

25%

(5)  אפי תחתון עין אחת, ורקתי תחתון עין שנייה

     

25%

III.  אבדן מחצית שדה הראייה

       

(1)  עליונה

 

10%

 

30%

(2)  פנימית

 

10%

 

25%

(3)  הומונימית, ימנית או שמאלית מוחלטת

     

60%

(4)  חיצונית

 

20%

 

50%

(5)  תחתונה

 

20%

 

65%

IV.  צמצום היקפי של שדה הראייה — הנכות תיקבע לפי קוטר שדה הראייה:

       

(1)  מעל 80 מעלות

 

0%

 

0%

(2)  61 עד 80 מעלות

 

0%

 

5%

(3)  41 עד 60 מעלות

 

5%

 

20%

(4)  20 עד 40 מעלות

 

10%

 

40%

(5)  פחות מ–20 מעלות

 

30%

 

100%

בפרט משנה (IV(2,"קוטר שדה הראייה"— ממוצע הקוטר האנכי והרוחבי.

       

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

53. עקירת עין או שינוי במנח העין

(1)  (א)  מצב אחרי עקירת עין אחת או הצטמקות העין (PHTHISIS) . בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח - 5%

(ב)  פגמים בעין עיוורת - פזילה של 15 מעלות לפחות, עיוות קשה בעפעפיים כולל צניחת עפעף (PTOSIS) המהווה פגם קוסמטי קשה, בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח - 5% לא יינתנו אחוזי נכות בגין יותר מפגם אחד מהפגמים (א) ו–(ב); בפרט זה, "עין עיוורת" - חדות ראיה מתוקנת של 1/60 ומטה.

(2)  מצב אחרי עקירת שתי עיניים - 100%

(3)  בלט עין(EXOPHTHALMUS)

       
   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

I.  קל או בינוני

 

0%

 

0%

II.  קשה - המהווה פגם קוסמטי ניכר או הגורם לסימני חשיפה בקרנית

 

10%

 

15%

 

(4)  ENOPHTHALMUSכוללPSEUDOPTOSIS

       
   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

I.  קל או בינוני

 

0%

 

0%

II.  קשה - המהווה פגם קוסמטי ניכר

 

10%

 

15%

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

54. מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין - הנכות תיקבע לפי הפגימות שגרמה הפציעה.

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

55. עפעפיים ולחמית

(א)  צניחת עפעף (PTOSIS) - מידת הצניחה תיקבע במבט לפנים, לפי המרחק בין שפת העפעף העליון לבין רפלקס האור באישון ( MARGINAL REFLEX DISTANCE ).

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

I.  גדול מ–2.5 מ"מ

 

0%

 

0%

II.  2.5 מ"מ ופחות אך לא מכסה את האישון

 

10%

 

10%*

III.  הפרש של 2 מ"מ ויותר בגובה שפת העפעף העליון בין העיניים

     

10%*

IV.  אישון מכוסה עד למרכז אך מאפשר ראייה בהטיית ראש

 

15%

 

30%

V.  צניחה מלאה - ראייה אפשרית בהרמה ידנית של העפעף

 

25%

 

50%

לא ינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פסקאותIעדVבעבור אותה העין.

       

(ב)  אקטרופיון או אנטרופיון

       

I.  קל או בינוני

 

0%

 

0%

II.  קשה - המלווה בסימנים של נזק ללחמית התחתונה או לקרנית

 

10%

 

15%

(ג)  לגופטלמוס

       

I.  קל או בינוני

 

0%

 

0%

II.  קשה - הגורם לסימני חשיפה בקרנית

 

10%

 

15%

לא ינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פרט 53(3).

       

(ד)  דלקת כרונית בעפעף או בלחמית או עין יבשה

       

I.  קלה או בינונית

 

0%

 

0%

II.  קשה - המלווה בסימנים של נזק לקרנית או ללחמית הטרסלית

 

10%

 

15%

(ה)  חוסר בעפעף או צלקות בעפעף - דרגת הנכות תיקבע על פי פרט 75(2) בפרט זה, לא יינתנו אחוזי נכות בגין סעיפים קטנים (ב) עד (ד), במקביל.

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

56. דרכי הדמעות

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

(1)היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות

 

0%

   

(2)חסימה במערכת ניקוז הדמעות המלווה בדמעת חיצונית והמוכחת בבדיקת עזר

 

5%*

 

10%*

(3)(נמחקה)

       

(4)(נמחקה)

       

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

57. תנועות העיניים

(1)Heterophoria או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות תפקודיות - 10%

(2) פזילה (HETEROTROPIA)

I .  של 1.5 P.D (פריזם דיופטר) לפחות ובלא כפילות ראייה (דיפלופיה) - 10%

II .  עם כפילות ראייה -

(א)  במבט למעלה - 10%

(ב)  במבט למטה או לצדדים - 15%

(ג)  במבט לפנים - 20% הנכות בפרט זה תיקבע על פי מדידות הפזילה או התפקוד הדו–עיני; במקרים שקיימת כפילות ראייה בכמה כיווני מבט, הנכות תיקבע לפי כיוון המבט המקנה את שיעור הנכות הגבוה יותר.

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

58. גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר - גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר - דרגת הנכות תיקבע לפי ההגבלה בשדה הראייה והליקוי בכושר הראייה.

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

59. דלקת הלחמית והעפעפיים (נמחק).

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

60. גרענת Trachoma

גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי פרט 55(ד).

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

61. כתמי קרנית

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

(א)  הגורמים לליקוי בחדות הראייה המזכה בנכות — הנכות תיקבע לפי חדות הראייה בלבד

       

(ב)  בקוטר של 2 מ"מ ומעלה, בארבעת המילימטרים המרכזיים של הקרנית, שאינם גורמים לליקוי בראייה המזכה בנכות

 

5%

 

10%

(ג)  שאינם עונים לאמור בפרטי משנה (א)ו–(ב)

 

0%

 

0%

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

62. עדשה

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

(א)  אבדן אקומודציה (למעט פרסביופיה)

 

5%

 

5%

לא יוקנו אחוזי נכות בגין פרט משנה (א) אם הפגם נוצר לאחר גיל 45

       

(ב)  מצב לאחר השתלת עדשה תוך עינית

 

0%

 

0%

(ג)  תת–נקע (סוב–לוקסציה)

 

5%

 

10%

(ד)  חוסר עדשה או נקע (דיסלוקציה) של העדשה

 

10%

 

15%

(ה)  ירוד (קטרקט) - דרגת הנכות תיקבע לפי הליקוי בכושר הראייה

     

0%

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

63. אישון

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

אישון רחב או מעוות (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) -

       

(א)  אישון המתכווץ באור לקוטר של 5 מ"מ או פחות

 

0%

 

0%

(ב)  אישון המתכווץ באור לקוטר העולה על 5 מ"מ

 

5%

 

10%

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

64. קשתית

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

קולובומה של הקשתית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) -

       

(א)  קטנה או מוסתרת על ידי העפעף

 

0%

 

0%

(ב)  גדולה ולא מוסתרת על ידי העפעף

 

5%

 

10%

לא יינתנו אחוזי נכות בגין פרט 63 ופרט זה במקביל

       

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

65. ענבית: דלקת הענבית UVEITIS

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

דרגת הנכות תיקבע לפי הליקוים שנוצרו כתואה מדלקת הענבית

     

0%

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

66. זגוגית

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

(א)  עכירות בזוגית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) -

       

I.  קלה או בינונית

 

0%

 

0%

II.  קשה

 

5%

 

10%

(ב)  מצב לאחר כריתת זגוגית (קדמית או אחורית) (בנוסף לליקוי בחדות הראייה)

 

0%

 

0%

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

67. עדשה: ירוד Cataract (נמחק)

  (תיקונים: התשנ"ב, התשע"ב)

68.  רשתית

   

בעין אחת

 

בשתי העיניים

(א)  מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית

 

0%*

 

0%*

(ב)  רטינופתיה מכל סוג

 

0%*

 

0%*

(ג)  עיוורון לילה המוכח בבדיקות אלקטרו–פיזיולוגיות

   

10%*

 

הנכות לפי פרטי משנה (א) ו–(ב) תיקבע לפי הליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה.פרק שביעי

 מחלות אף, פה, אוזן וגרון

 

אף

  (תיקון התשנ"ח)

69. (1)  שינויים בצורת האף החיצוני -

א.  בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה - 0%

ב.  בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים - 20%

ג.  חסר אף כולו או חלקו: נחיריים גלויים - 30%

(2)  הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל: sinusitis, allergic & vasomotor rhinitis; atrophic rhinitis

א.  הפרעה קלה עד בינונית - 0%

ב.  הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד–צדדית קבועה - 10%

ג.  חסימה מוחלטת דו–צדדית קבועה - 20%

(3)  אובדן חוש הריח והטעם

א.  האובדן חוש הריח או חוש הטעם - 0%

ב.  אובדן חוש הריח והטעם - 5%

חך

  (תיקון התשנ"ח)

70. חך ובית הבליעה

(1)  ליקויים בחך הרך

א.  הבצורה קלה - 10%

ב.  בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור - 20%

(2)  חסך בחך הקשה

א.  איבוד פחות ממחצית - 10%

ב.  איבוד מחצית או יותר - 20%

(3)  הלוע ( pharynx )

א.  דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע - 0%

ב.  דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה - 5%

ג.  הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה - 20%

לארינקס, מיתרי הקול וקנה (larynk & vocalcords, trachea)

  (תיקון התשנ"ח)

71.  (1)  הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח של לארינקס ו/או קנה

א.  צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית) - 0%

ב.  צרידות קבועה

(1)  בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור - 5%

(2)  בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור - 10%

(3)  בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור או קליטתו - 20%

(4)  איבוד קול (aphonia) ללא טראכאוסטומיה - 30%

(2)  הפרעות בנשימה

א.  בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות - 5%

ב.  עם השפעה על תפקודי הריאות - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת הליקוי התפקודי לפי פרט 5(1)

ג.  טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפוניה) (permanent tracheostomy) - 50%

אוזניים

72.  (1)  ליקוי שמיעה אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא:

   ......................................

 

הפחתת כושר

א

ב

ג

ד

ה

ו

ז

ח

ט

י

י"א

י"ב

י"ג

י"ד

 

השמיעה

15

21

26

31

36

41

46

51

56

61

66

71

76

למעלה

 

בדציבלים

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

מ–80

(1)

15-20

0

0

0

0

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

(2)

21-25

0

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

10

15

15

(3)

26-30

0

5

10

10

10

10

10

15

15

15

15

15

15

20

(4)

31-35

0

5

10

15

15

15

15

15

15

20

20

20

20

20

(5)

36-40

5

5

10

15

20

20

20

20

20

20

25

25

25

25

(6)

41-45

5

10

10

15

20

25

25

25

25

25

25

25

30

30

(7)

46-50

5

10

10

15

20

25

25

30

30

30

30

30

30

30

(8)

51-55

5

10

15

15

20

25

30

30

30

35

35

35

35

35

(9)

56-60

5

10

15

15

20

25

30

30

35

35

40

40

40

40

(10)

61-65

5

10

15

20

20

25

30

35

35

40

40

40

45

45

(11)

66-70

10

10

15

20

25

25

30

35

40

40

45

45

45

50

(12)

71-75

10

10

15

20

25

25

30

35

40

40

45

50

50

50

(13)

76-80

10

15

15

20

25

30

30

35

40

45

45

50

55

55

(14)

למעלה מ–80

10

15

20

20

25

30

30

35

40

45

50

50

55

60

המסרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 1-14 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א'-י"ד באוזן השניה. האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה. בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של 500-1000 - 2000 מחזורים בשניה.

(2)  אוזן חיצונית

א.  חוסר אפרכסת אחת - 10%

ב.  חוסר שתי האפרכסות - 20%

ג.  דלקת האוזן החיצונית

I.  ישנן החמרות נדירות והפרשה - 5%

II.  ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה מרובה או היצרות תעלת האוזן החיצונית - 10%

(3)  אוזן תיכונה

א.  צלקת ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח ב– Processus Mastoideus - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה.

ב.  מצב לאחר ניתוח רדיקלי

I.  החלל יבש - 0%

II.  קיימת הפרשה קבועה - 10%

ג.  דלקת כרונית של האוזן התיכונה עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצם

I.  חד–צדדית - 10%

II.  דו–צדדית - 15%

ד.  המצב כמו בסעיף–קטן (3)ג, קיימת פגיעה בעצם

I.  חד–צדדית - 20%

II.  דו–צדדית - 25% לאחוזי הנכות שנקבעו בהתאם לסעיף–קטן (3)ב, ג, ד, יש להוסיף את אחוזי הנכות שייקבעו עבור ליקויי שמיעה.

(4)  אוזן פנימית

א.  .................... אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה

ב.  ......................

I.  בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה) - 10%

II.  בצורה בינונית - ישנם סימנים אובייקטיביים, כגון ניסטגמוס רפלקסים פתלוגיים - 20%

III.  בצורה קשה - ישנם סימנים וסטיבולריים אובייקטיביים ספונטניים - 40%

IV.  בצורה חמורה - הדורשת ריתוק למיטה - 100%

ג.  ..... Meniere אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק הוסטיבולרי והקוכלארי על–ידי צירוף של אחוזי הנכות לפגימות אלה.

ד.  ............. (עם עקומת שמיעה אופיינית)

I.  ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור - 0%

II.  עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור - 10%

III.  כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 12 לתקנות אלו.פרק שמיני

 לסתות ושיניים

 

לסתות

73.  (1)  ...........

א.  שבר הלסת העליונה עם העתקה (Displacement)

I.  בצורה קלה, המנשך תקין - 0%

II.  בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך - 10%

III.  בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך - 20%

ב.  אי–התאחות (Non union) של הלסת העליונה

I.  בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך - 10%

II.  בצורה בינונית - 20%

III.  בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך - 30%

ג.  אבדן המכתשית (Processus alveolaris ossis maxillae superioris)

I.  לאורך מחצית הלסת העליונה - 10%

II.  לאורך כל הלסת - 20%

(2)  ...........

א.  Luxatio habitualis

I.  בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה - 0%

II.  בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה - 10%

III.  בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה - 20%

ב.  הגבלות התנועות בפרק הטמפורו–מנדיבולרי (Temporo mandibularis)

I.  בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית רק בין ½1 ועד 1 ס"מ - 10%

II.  בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית פחות מ–1 ועד ½ ס"מ - 20%

III.  בצורה קשה: פתיחת הפה אפשרית פחות מ–½ ס"מ - 40%

IV.  איבוד כל הלסת התחתונה, כולל הפרקים, ללא תקנה - 100%

ד.   איבוד חצי הלסת8

I.  איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק אחד ללא תקנה - 50%

II.  איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו - 40%

ה.  איבוד ענף עולה (Ramus ascendens) או חלק ממנו יחד עם הפרק הטמפורו–מנדיבולרי

I.  מצד אחד - 30%

II.  משני הצדדים - 50%

ו.  איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הפרק קיים

I.  מצד אחד - 10%

II.  משני הצדדים - 20%

ז.  איבוד מחצית רקמת העצם בלסת ללא הפסקת הרציפות (Continuity)

I.  מצד אחד - 10%

II.  משני הצדדים - 20%

ח.  איבוד ה–Processus condyloideus

I.  מצד אחד - 20%

II.  משני הצדדים - 30%

ט.  איבוד ה–Processus coronoideus

I.  מצד אחד - 10%

II.  משני הצדדים - 15%

שיניים

74.  (1)  .............................. .......

א.  כל השיניים - 40%

ב.  כל השיניים של הלסת העליונה - 20%

ג.  כל השיניים של הלסת התחתונה - 20%

ד.  אבדן שן בודדת - 0.5%

"שן" - שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית, לרבות שן סתומה או שן מכוסה בכתר, או שן בנויה על שורש.

ה.  באבדן מספר שיניים - אחוזי הנכות ייקבעו ע"י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות לפי סעיף–קטן (1)ד.

ו.  באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן או שיניים טבעיות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית.9

ז.  אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק של השיניים המלאכותיות שבה, או נזק לגשר קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות, אינו מזכה אחוזי–נכות.

ח.  באבדן שיניים עם אפשרות התקנת תותבת - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעה בהתאם לסעיף–קטן (1) (א, ב, ג, ד).פרק תשיעי

 צלקות, מחלות ופגימות בעור

 

צלקות

75.  (1)  ...........

א.  שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן - 0%

ב.  מכאיבות או מכערות - 10%

ג.  נרחבות באזורים מרובים - 20%

ד.  המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19.

ה.  מחוברות לרקמות או אברים, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות או הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות.

(2)  ...................

א.  שטחיות ובלתי–מכערות - 0%

ב.  מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים - 10%

ג.  רחבות עם כיעור ניכר - 20%

ד.  רחבות או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים - 30%

ה.  הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה - 50%

76.  Alopecia areata - 0%

77.  Alopecia Universalis - 20%

78.  Ulcus tropicum

(1)  ההפרעות בלתי–ניכרות - 10%

(2)  ההפרעות בינוניות - 20%

(3)  ההפרעות ניכרות - 30%

79.  Acne conglobata, Acne vulgaris

(1)  בצורה קלה ומוגבלת - 0%

(2)  בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב - 10%

(3)  הצורה הקשה עם היווצרות Keloids המעוררים דחיה - 20%

80.  Eczema כרונית

(1)  ההפרעות בלתי–ניכרות - 0%

(2)  ההפרעות קלות - 10%

(3)  ההפרעות בינוניות - 20%

(4)  בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות ומעוררות דחיה - 30%

81.  Lupus erythematosus discoid form

(1)  בצורה קלה - 0%

(2)  בצורה בינונית - 10%

(3)  בצורה קשה - 20%

82.  Callositas; Verrucae plantares

(1)  בצורה קלה - 0%

(2)  בצורה קשה, הפרעות בהליכה - 10%

83.  Dermatitis Dermatitis מכל הסוגים פרט ל–Dermatitis actinica או X Ray Dermatitis - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80.

84.  Dermatitis actinica אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81.

85.  X Ray Dermatitis אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.

86.  Erysipelas recidivans

(1)  בצורה קלה, 1-6 התקפים לשנה - 10%

(2)  בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש - 20%

(3)  בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של Elephantiasis nostras

א.  ברגל אחת - 30%

ב.  בשתי הרגליים - 50%

שחפת העור

87.  (1)  במצב של פעילות התהליך

א.  בצורה קלה, שינויים מוגבלים - 30%

ב.  בצורה קשה, שינויים נרחבים - 50%

(2)  במצב של יציבות

א.  בצורה קלה, השינויים מוגבלים - 10%

ב.  בצורה קשה, השינויים נרחבים - 20%

(3)  שחפת העור שנתרפאה נשארו צלקות בלבד - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.

88.  Erythema induratum Bazin - 20%

89.  Pemphigus vulgaris

(1)  בשלב החריף הדרוש אשפוז - 100%

(2)  בשלב של רמיסיה - 50%

90.  Leishmaniasis

(1)  בשלב פעיל עם כיבים מרובים - 20%

(2)  בשלב פעיל עם כיבים בודדים - 10%

(3)  צלקות לאחר Leishmaniasis - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.פרק עשירי: פיגור שכלי

 

   

91.  1.  פיגור גבולי (מנת משכל 70 עד 79) - 20%

2.  פיגור קל (מנת משכל 55 עד 69) - 40%

3.  פיגור בינוני (מנת משכל 40 עד 54) - 65%

4.  פיגור קשה (מנת משכל 30 עד 39) - 75%

5.  פיגור חמור (מנת משכל 0 עד 29) - 100%

חלק ב' - מחלות–מקצוע

   פרק ראשון: הרעלות ומחלות–עור

 

   

   1. הרעלות

   

הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קד–מיום ותרכבותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן, בריליאום, תלום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו–גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מההרעלה.

   

   2. מחלות עור

הנגרמות על ידי אבק, נוזלים, חמרים יציבים או גזים Occupational dermatoses -

(א)  ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם - 0%

(ב)  ישנו גורם ידוע; הפרעות (ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם - 10%

(ג)  ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות  20%

(ד)  ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף  30%

   פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות

 

   

3.  מחלה המועברת לאדם מכל חי שאיננו אדם - בהתאם לפגימות כמערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

   

4.  הופעות אלרגיות כתוצאה מחיסון נגד כלבת - בהתאם לפגימות כמערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

   

   5. שחפת

(1)  שחפת הריאות

(א)  שחפת פעילה -

(1)  שחפת פעילה (Unstable) הדורשת טיפול - 100%

(2)  שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל - 75%

(ב)  שחפת בלתי פעילה -

(1)  (א)  בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה - 50%

(ב)  בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ–? של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים - 60%

(ג)  בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים מזמן לזמן שטפי–דם בלתי–ניכרים - 70%

(ד)  בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור Cor pulmonale או שטפי–דם חדירים וניכרים Pulmonale - 80%

(2)  (א)  שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה (Stable arrested) - 30%

(ב)  שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ–? של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים - 40%

(ג)  שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים עד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד. קיימים מזמן לזמן שטפי–דם - 50%

(ד)  שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים. לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) או שטפי–דם ניכרים - 70%

(3)  (א) שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה - 10%

(ב)  שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ– 1 / 3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים - 20%

(ג)  שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי–דם בלתי ניכרים - 30%

(ד)  שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) שטפי–דם תדירים וניכרים - 60%

(4)  (א)  שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מחמש צלעות - 5%

(ב)  שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי חד–צדדי או דו–צדדי של יותר מחמש צלעות - 10%

(ג)  שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט - 5%

(ד)  שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה - 10%

(ה)  שנרפאה לאחר ניתוח   כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה - 15%

(ו)  שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה - 20%

(ז)  שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השניה - 30% הערה:  בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה

(ג)  שחפת בלתי פעילה שנרפאה:

(1)  קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה - 10% לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד של פגימה.

(2)  שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת

6.  ברוצלוזיס - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

7.  שיתוק ילדים - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

8.  קדחת צהובה, פילראאסיס, ליישמניוסיס, חולירע, דבר, טרופנוזומיאזיס - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

9.  צפדת - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

10.  סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורים באף - בהתאם לפגימות השונות שהנן תוצאה ממחלות אלה.

11.  (1)  צורנית עם שחפת - בהתאם לאחוזי הנכות של שחפת

(2)  צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

12.  אמיינתית - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.

13.  ירוד - בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.

14.  מחלות קייסון

15.  עוויות - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

16.  מחלות קרינה - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.

17.  מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים -בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.

18.  בורסיטיס - תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.

19.  ליקויי שמיעה - בהתאם לליקוים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

  (תיקון התשנ"ו)

חלק ג': מבחנים בנסיבות מיוחדות

   (בוטל)

י"א באייר התשט"ז (22 באפריל 1956)

..............

 

שרת העבודה

 


 

1.  ק"ת 612, התשט"ז, עמ' 864 (1094, מפתח).

תיקונים:  ק"ת 974, התש"ך, עמ' 499;

  ק"ת 1019, התש"ך, עמ' 1269;

  ק"ת 1138, התשכ"א, עמ' 1635;

  ק"ת 1259, התשכ"ב, עמ' 1246;

  ק"ת 1504, התשכ"ד, עמ' 150;

  ק"ת 1634, התשכ"ה, עמ' 142;

  ק"ת 1777, התשכ"ה, עמ' 2791 [התשכ"ה (מס' 2)];

  ק"ת 1805, התשכ"ו, עמ' 406;

  ק"ת 1973, התשכ"ז, עמ' 1046;

  ק"ת 2116, התשכ"ז, עמ' 3435 [התשכ"ז (מס' 2)];

  ק"ת 2211, התשכ"ח, עמ' 1276;

  ק"ת 2278, התשכ"ח, עמ' 2258 [התשכ"ח (מס'2)];

  ק"ת 2449, התשכ"ט (11.9.1969), עמ' 2199;

  ק"ת 2533, התש"ל (15.3.1970), עמ' 1159;

  ק"ת 2554, התש"ל (30.4.1970), עמ' 1536 (התשל"א 73) [התש"ל (מס' 2)];

  ק"ת 2719, התשל"א (22.7.1971), עמ' 1404;

  ק"ת 2785, התשל"ב (16.12.1971), עמ' 387;

  ק"ת 2850, התשל"ב (18.5.1972), עמ' 1185 [התשל"ב (מס' 2)];

  ק"ת 3131, התשל"ד (14.2.1974), עמ' 663;

  ק"ת 3189, התשל"ד (27.6.1974), עמ' 1381 [התשל"ד (מס' 2)];

  ק"ת 3219, התשל"ד (30.8.1974), עמ' 1848 [התשל"ד (מס' 3)];

  ק"ת 3377, התשל"ה (31.7.1975), עמ' 2411;

  ק"ת 3463, התשל"ו (15.1.1976), עמ' 841;

  ק"ת 3515, התשל"ו (28.4.1976), עמ' 1438 [התשל"ו (מס' 2)];

  ק"ת 3599, התשל"ז (11.10.1976), עמ' 54;

  ק"ת 4367, התשמ"ב (15.6.1982), עמ' 1207;

  ק"ת 4655, התשמ"ד (27.6.1984), עמ' 1871;

  ק"ת 5180, התשמ"ט (4.5.1989), עמ' 645;

  ק"ת 5340, התשנ"א (12.3.1991), עמ' 722;

  ק"ת 5461, התשנ"ב (26.7.1992), עמ' 1403; ת"ט: ק"ת התשנ"ג, עמ' 764;

  ק"ת 5737, התשנ"ו (22.2.1996), עמ' 580;

  ק"ת 5856, התשנ"ח (12.10.1997), עמ' 2;

  ק"ת 5905, התשנ"ח (15.6.1998), עמ' 894 [התשנ"ח (מס' 2)];

  ק"ת 6006, התש"ס (18.11.1999), עמ' 101;

  ק"ת 6026, התש"ס (27.3.2000), עמ' 412 [התש"ס (מס' 2)];

  ק"ת 6125, התשס"א (13.9.2001), עמ' 1069;

  ק"ת 6425, התשס"ה (28.9.2005), עמ' 1009;

  ק"ת 6675, התשס"ח (28.5.2008), עמ' 914 (ראו הוראות תחילה ותחולה בסעיף 2 לתיקון);

  ק"ת 7057, התשע"ב (8.12.2011), עמ' 236.

2.  תחילתה של תקנה זו ביום א' בניסן התשל"ו (1 באפריל 1976) או ביום קביעת דרגת הנכות או הגדלתה עקב החמרה לפי סימן ג', כאמור בתקנה 12, הכל לפי המאוחר.

3.  תחילתה של תקנה זו ביום א' בניסן התשל"ו (1 באפריל 1976) או ביום קביעת דרגת הנכות או הגדלתה עקב החמרה לפי סימן ג', כאמור בתקנה 12, הכל לפי המאוחר.

4.  בבג"צ 558098, סופר נ' שר העבודה (פורסם בדינים עליון נח, 332), הכריז בג"צ על תקנה זו כבטלה החל מיום 1.2.2001. בתיקון התשע"ב היא נמחקה.

5.  בתיקון התשס"ח נקבע כי על אף הוראות תקנה 36(א), רשאי נפגע בעבודה לבקש כי דרגת נכותו תיקבע מחדש לפי תיקון התשס"ח, אף אם טרם חלפו שישה חודשים מאז נקבעה לאחרונה דרגת נכותו ואף אם לא חלה החמרה בפגימה שבקשר אליה מוגשת הבקשה, ובלבד שבקשתו לבדיקה מחדש כאמור הוגשה בתוך שישה חודשים מיום 1.6.2008.

6.  צ"ל התפקוד. במקור כתוב: התפקיד.

7.  צ"ל חלוף. במקור כתוב: חילוף.

8.  במקור אין ס"ק ג.

9.  צ"ל מחצית הנכות המגיעה. במקור כתוב: מחצית הנכות המגיעים.