1-800-229-444 התקשרו עכשיו!


ביטוח נפגעי עבודה - ענף בתוך חוק הביטוח הלאומי, נועד לפצות עובדים, שנפגעו בזמן עבודה בתאונת עבודה. הפיצוי שמשלם המוסד לביטוח לאומי הוא על אובדן שכר או הכנסה ועל הנזק שנגרם לנפגעים, עקב הפגיעה בעבודה או עקב תאונת העבודה.

אלה הנפגעים המבוטחים בביטוח נפגעי עבודה בתאונות עבודה:

* עובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה למעט שוטר, סוהר, ועובד שירותי הביטחון

* עובד עצמאי שנפגע בתאונת עבודה

* עובד שנמצא בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי במקום שאושר בתקנות הביטוח הלאומי ושבמהלך אותה הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי נפגע בתאונת עבודה.

* מי שנבחן לפי חוק החניכות  או לפי חוק שירות התעסוקה וזאת בשעת הבחינה בלבד יחשב כמי שנפגע בתאונת עבודה.

* מי שמתאמן לפי חוק שירות עובדה בשעת חירום ונפצע, יחשב כמי שנפגע בתאונת עבודה.

* אסיר, עציר או חוסה במעון על פי חוק הנוער, העובדים בעבודה שאינה מן השירותים הרגילים של מקום הימצאם  ונפצעו או נפגעו, יחשבו כנפגעי תאונת עבודה.

* עובד ששכרו נקבע על פי חוק כגון חברי כנסת, שופטים, שרים במממשלה ועוד, ונפגעו בזמן העבודה יחשבו כנפגעי עבודה בתאונות עבודה.


תשלום דמי הביטוח הלאומי בענף נפגעי עבודה:

תושבי ישראל העובדים בישראל:

א. לעובד שכיר - חובת תשלום דמי הביטוח הלאומי בעדו מוטלת על מעבידו, ואין זכותו לגמלה נפגעת בשל חוב של המעביד בדמי ביטוח. זה החוק היבש אך בפועל עובד שמעבידו לא שילם עבורו את דמי הביטוח הלאומי, והיה מעורב בתאונות עבודה, נתקל בקשיים רבים כשהוא פונה למוסד לביטוח לאומי, על מנת לממש את זכויותיו. במקרים כאלה כמעט ולא ניתן לקבל את מלוא הזכויות כנפגע עבודה ללא ייצוג של משרד עורכי דין המתמחה בתאונות עבודה. עובד שעובד אצל מס' מעבידים, חייב כל אחד ממעבידיו לשלם עבורו את דמי הביטוח הלאומי כאילו שהוא היה מעבידו היחיד. במקרה של אירוע תאונת עבודה באחד ממקומות העבודה, יוכל הנפגע בתאונת העבודה לממש את זכויותיו בגין כל מקומות העבודה ולא רק בגין מקום העבודה שבו התרחשה תאונת העבודה.

ב. עובד עצמאי, עובד שעתי ועובד בישראל אשר מעבידו אינו תושב ישראל, חייבים לדאוג בעצמם לתשלום דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי. החובה לניכוי התשלומים למוסד לביטוח לאומי חלה עליהם. אם הם לא שילמו למוסד לביטוח לאומי את מלוא התשלומים על פי החוק, הם עלולים להיתקל בבעיה אם יפגעו בתאונת עבודה. במקרה שאדם כזה נפגע בתאונת עבודה, יכול המוסד לביטוח לאומי שלא לשלם לו דמי פגיעה ו/או מענק נכות מעבודה ו/או גימלת נכות מעבודה וכו'... או לשלם להם דמי פגיעה מופחתים ו/או מענק נכות מעבודה מופחת ו/או גימלת נכות מעבודה מופחתת. הכל בהתאם לסכום החוב למוסד לביטוח ו/או לזמן הפיגור בתשלום.

תושבי ישראל העובדים בחוץ לארץ:

*  עובד שכיר תושב ישראל שעובד בחו"ל, מבוטח בביטוח נפגעי עבודה, אם מעבידו תושב ישראל וחוזה העבודה ביניהם נקשר בישראל (אם חוזה העבודה ביניהם לא נקשר בישראל, העובד יהיה מבוטח בענף נפגעי עבודה רק אם במקום העבודה בחו"ל קיימת חובת ביטוח מפני פגיעה בעבודה). במילים אחרות מומלץ לכל עובד שנשלח על ידי מעביד מישראל לעבודה בחו"ל, לחתום על הסכם העבודה כשהוא עוד נמצא בישראל. אם אותו עובד יפגע בתאונת עבודה בחו"ל הוא יוכל לפנות למוסד לביטוח לאומי לענף נפגעי עבודה ולבקש שהוא יוכר כנפגע בעבודה בתאונת עבודה. יחד עם זאת, במקרה של עובד השוהה בחו"ל יותר מ- 5 שנים ברציפות, חייבים לפנות למנהל אגף נפגעי עבודה שבמוסד לביטוח לאומי, על מנת להאריך את ביטוחו, בענף נפגעי עבודה שבמוסד לביטוח לאומי. אם לא יפנו למנהל אגף נפגעי עבודה בפנייה כזו, במקרה של תאונת עבודה, עובד כזה לא יוכל לממש את זכויותיו במוסד לביטוח לאומי לרבות דמי פגיעה, מענק נכות מעבודה, וגימלת נכות מעבודה.

ב. עובד עצמאי, שהוא גם תושב ישראל שנפגע בתאונת עבודה בחו"ל זכאי בתנאים מסויימים לגמלאות נפגעי עבודה מביטוח לאומי, כתוצאה מתאונות עבודה. בתנאים מסוימים תוכר כתאנות עבודה גם פגיעה שנפגע העובד העצמאי בשעת הנסיעה ועקב הנסיעה מישראל לחו"ל או מחו"ל לישראל. במקרים אלה, כדאי להתייעץ עם עורך דין מיומן שהוא מתמחה בנפגעי עבודה ובתאונות עבודה.

הגדרה של  פגיעה בעבודה:

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי או מיקרוטראומה שהתפתחה בפסיקת בתי הדין לעבודה שדנו במהלך השנים בפגיעות בעבודה, תאונות עבודה, מחלות מקצוע ומיקרוטראומה.

 תאונת עבודה:

תאונה שאירעה לעובד שכיר או עובד עצמאי שמבוטח בביטוח נפגעי עבודה, תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו. כשמדובר בעובד שכיר תאונת העבודה אמורה להיות  אצל מעבידו או מטעמו.

עוד תחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות אלה:

א. תאונה תחשב כתאונת עבודה, במידה ותאונת העבודה התרחשה בדרכו של העובד מהבית למקום העבודה, וכן בדרך חזרה מהעבודה לביתו, או אם התאונה התרחשה בדרכו ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר.

ב. תאונה תחשב כתאונת עבודה אם התרחשה בשעת עבודתו במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר במזן שהעובד עשה להצלת גוף או רכוש, או שהעובד נפצע בתאונה בשעה שניסה למנוע נזק לגוף או לרכוש.

ג. תאונה תחשב כתאונת עבודה אם הפגיעה התרחשה בשעת עבודתו של העובד מפגיעה שלא עקב העבודה שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא  במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה.

ד. כשמדובר במבוטח שכיר, התאונה תחשב כתאונת עבודה אם התאונה התרחשה במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעביד ובתנאי שההפסקה  אינה עולה על 3 שעות וכן אם התאונה התרחשה בדרך מן העבודה אל מקום הסעודה או בדרך ממקום הסעודה בחזרה למקום העבודה.

ה. תאונת עבודה תחשב גם כל תאונה שנפגע בה חבר ועד העובדים של מקום עבודתו וכן מבוטח שהוא חבר ועד במושב עובדים, בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד. וכן בדרכם למילוי התפקיד וגם בדרכם חזרה. במילים אחרות חבר ועד עובדים שנסע לישיבה או פגישה בעניני הועד ונפצע, יוכר כנפגע בעבודה בתאונת עבודה על ידי המוסד לביטוח לאומי.

ו. תאונת עבודה תחשב גם כל תאונה בה נפגע עובד שכיר בדרכו מן העבודה או ממעונו אל מקום בחינה שהוא נבחן על פי חוק החניכות  או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל מעונו.

ז. כשמדובר בתאונה בדרך לעבודה, תאונה שאירעה לעובד תחשב לתאונת עבודה  גם אם הפסיק הנפגע את דרכו או סטה ממנה כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.

ח. כשמדובר בתאונה בדרך לעבודה, תאונה שאירעה לעובד תחשב לתאונת עבודה גם אם הפסיק הנפגע את דרכו או סטה ממנה כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים או כל מקום אחר שאושר בתקנות הביטוח הלאומי וכדי להחזירו משם.

 תאונה לא תחשב כתאונת עבודה במקרים אלה:

*תאונה שאירעה לעובד בדרך מהבית לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה הביתה, אם העובד הפסיק את דרכו המקובלת הפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעבידו ואם מדובר במבוטח עצמאי שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. במילים אחרות, אם עובד נסע בדרך חזרה מעבודה לביתו, ובדרך הוא עצר, נכנס למסעדה וסעד את ליבו עם חבר, ולאחר מכן המשיך בנסיעה לביתו, אם במהלך הנסיעה הביתה התרחשה תאונה, תאונה זו לא תחשב כתאונת עבודה.

* תאונה שאירעה  לעובד בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעבידו בעניין עבודתו, לא תחשב לתאונת עבודה, אלא אם עקב אותה תאונה העובד נפטר או נעשה נכה או לא מסוגל  לעבוד 10 ימים לפחות ולולא נהג ברשלנות היתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

מחלת מקצוע:

מחלה שחלה בה העובד עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו או כשמדובר בעצמאי, מחלה שבחלה בה העובד עקב עיסוק במשלח ידו. המחלה תוכר כמחלת מקצוע אם היא רשומה ברשימת מחלות המקצוע הסגורה (כ- 40 מחלות) שבתקנות הביטוח הלאומי בזמן שחלה בה המבוטח. כאן עלי לציין שהמוסד לביטוח לאומי  מקשה מאוד על נפגעי עבודה שתובעים אותו על מנת שיכיר במחלות שלהם כמחלות מקצוע. ברוב המקרים כדאי במקרים אלה כבר בשלב הגשת הטפסים להיעזר בשירותים של עורך דין לתאונות עבודה שמתמחה בטיפול בתאונות עבודה מסוג מחלות מקצוע. עובד שפנה למוסד לביטוח לאומי ללא ייצוג של עורך דין שמתמחה בתאונות עבודה, עלול לגרום נזק משפטי בלתי הפיך לתיק, כך שגם עורך דין לתאונות עבודה ואפילו עורך דין שמתמחה במיקרוטראומה, לא יוכל בשלב מאוחר יותר לשקם את הנזק. במידה ומדובר במחלת מקצוע אך המחלה אינה רשומה ברשימת המחלות הסגורה שבתקנות הביטוח הלאומי, יש להגיש את התביעה במסלול של מיקרוטראומה.

מיקרוטראומה:

כפי שנאמר לעיל, מחלה תחשב כמחלת מקצוע אם המחלה נמצאת ברשימת מחלות המקצוע על פי תקנות המוסד לביטוח לאומי. מדובר ברשימה בת כ- 40 מחלות, שכמעט ולא עודכנה מאז שנות ה- 50. מחלות רבות המוכרות בספרות הרפואית כמחלות מקצוע, עדיין לא הוכנסו לרשימה הסגורה. אי לכך, ועל מנת לטפל בעיוות הדין, החלו בתי הדין לעבודה להכיר במחלות כאלה בדרך עקיפה ויצירתית. בתי הדין לעבודה פיתחו את מודל המיקרוטראומה שבסיסו הוא בעצם הרעיון שבמשך זמן ממושך העובד נפגע בהרבה תאונות קטנות שבמצטבר גרמו לו לפגיעה בעבודה מסוג מיקרוטראומה. במקרים אלה חשוב לשים את הדגש על כך שהעובד עשה פעולות די זהות, חוזרות ונשנות, שגרמו לו לבסוף למיקרוטראומה. בתביעות אלה מומלץ כבר בשלב הגשת הטפסים להיעזר בשירותים של עורך דין לתאונות עבודה ורצוי עורך דין למיקרוטראומה. עובד שפנה למוסד לביטוח לאומי ללא ייצוג של עורך דין המתמחה בתאונות עבודה, עלול לגרום נזק משפטי בלתי הפיך לתיק כך שגם עורך דין לתאונות עבודה ואפילו עורך דין המתמחה במיקרוטראומה לא יוכל בשלב מאוחר יותר לשקם את הנזק.

 

אם נפגעת בתאונת עבודה, מומלץ לקרוא גם את הפוסטים הבאים שחשובים לכל נפגעי העבודה. לשם קריאת הפוסטים לחץ כאן:

 

מה עושים לאחר תאונות עבודה

 

כיצד לבחור עורך דין לתאונות עבודה

 

זכויות נפגעי תאונות עבודה

 

תאונת דרכים תאונת עבודה

 

הפסדי השתכרות בתאונת עבודה

 

תביעה כנגד המעביד בתאונת עבודה

 

תביעת נכות מעבודה

 

תביעת מחלקת מקצוע

 

תביעת מיקרוטראומה

 

 

 

משרדנו הוא משרד עורכי דין לתאונות עבודה. אנו מעניקים ייעוץ לנפגעי עבודה. אנו ממליצים לך להתקשר בהקדם ולקבל ייעוץ.

 

התקשר עכשיו וקבע פגישת ייעוץ!

 

 

 

התקשר עכשיו לטלפון 1-800-229-444!