חוק פיצוי לנפגעי פוליו - פוליו חו"ל (החוק עצמו)

משרד עורכי דין המתמחה בתביעות פוליו ( שיתוק ילדים )

1-800-229-444 התקשרו עכשיו!

וקבע פגישה ראשונית!

חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון מס' 2), התשע"ב–2012*

 

תיקון סעיף 1

1.

בחוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז–2007‏[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי "שיתוק ילדים" יבוא "או שקיבלו בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים".

תיקון סעיף 2

2.

בסעיף 2 לחוק העיקרי –

 

 

(1)       אחרי ההגדרה "חוק הביטוח הלאומי" יבוא:

 

 

 

""טיפול רפואי" – ניתוח שבוצע בישראל עד יום כ"ג בטבת התש"ל (1 בינואר 1970) כחלק מהטיפול במחלת שיתוק ילדים שניתן על ידי המדינה או מטעמה או על ידי מוסד רפואי כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940[2];";

 

 

(2)       בהגדרה "נפגע פוליו", אחרי "במחלת שיתוק ילדים" יבוא "או שקיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה".

תיקון סעיף 7

3.

בסעיף 7(ב)(2) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או אם קיבל בישראל טיפול רפואי בשל מחלת שיתוק ילדים שבה לקה".

תחילה ותחולה

4.

(א)      תחילתו של חוק זה ביום ח' בשבט התשע"ב (1 בפברואר 2012) (להלן – יום התחילה).

 

 

(ב)       תביעות לפי חוק זה יוגשו בתקופה שמיום ז' באדר התשע"ב (1 במרס 2012) ועד יום י' באדר התשע"ה (1 במרס 2015), ולא ישולמו תשלומים לפי חוק זה לגבי תביעות שהוגשו שלא בתקופה האמורה.

 

 

(ג)       תשלומים לפי חוק זה ישולמו למפרע בעד התקופה החל ביום התחילה,  ובלבד שנפגע הפוליו, כהגדרתו בחוק זה, הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לפי חוק זה, עד תום עשרה חודשים מיום התחילה; מי שהגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בחלוף עשרה חודשים מיום התחילה, ישולמו לו תשלומים לפי חוק זה רק בעד התקופה שמיום הגשת התביעה ואילך.

 

 

(ד)       לא ישולמו תשלומים לפי חוק זה בעד תקופה שקדמה ליום התחילה.

 קרא עוד על פרשנות  ויישום לחוק הפוליו - לחץ : תביעות פוליו 

 קרא עוד על  תביעות פוליו חול -  לחץ: תביעות  פוליו בחול

 קרא עוד על תביעות פוליו בישראל לפני קום המדינה -לחץ: פוליו בישראל לפני קום המדינה

 משרד עורכי דין המתמחה בתביעות פוליו ( שיתוק ילדים )

 טלפון 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!

 וקבע פגישה ראשונית!

 

 

 

 

 

 

בנימין נתניהו

ראש הממשלה

 

משה כחלון

שר הרווחה והשירותים החברתיים

 

 

 

 

 

 

שמעון פרס

נשיא המדינה

 

ראובן ריבלין

יושב ראש הכנסת

 

 * התקבל בכנסת ביום ד' באדר התשע"ב (27 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 435, מיום ט"ז בטבת התשע"ב (11 בינואר 2012), עמ' 84.

[1] ס"ח התשס"ז, עמ' 161; התשס"ח, עמ' 108.

[2] ע"ר 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191 (א) 239.