פטור ממס לנכים

נכים קשים זכאים לפטור ממס הכנסה לנכים

 
נכים רבים, ואפילו כשמדובר בנכים קשים, אינם זכאים לקבל את מרבית הזכויות של הנכים לרבות קצבת נכות כללית, היות והם ממשיכים לעבוד ולהשתכר. על פי המדיניות של המוסד לביטוח לאומי, בדרך כלל, כדי לקבל זכויות שונות של נכים מהמוסד לביטוח לאומי כגון גמלת סיעוד, גמלה לשירותים מיוחדים, וקצבת נכות כללית, על הנכה להוכיח שהוא במצב תפקודי קשה מאוד ובמרבית המקרים נטל ההוכחה קשה מנשוא.
כשמדובר לדוגמא בקבלת קצבת נכות כללית, דרישת הסף של המוסד לביטוח לאומי מורכבת משני תנאים עיקריים:
א.     הנכות רפואית חייבת להיות בדרגה של לפחות 40% (אם הנכות באחת מהבעיות הרפואיות מהן סובל הנכה הינה 25% או יותר) או 60% (במידה ואף אחת מהבעיות הרפואיות מהן סובל הנכה אינה עולה על 25%).
ב.      חייבת להיות ירידה משמעותית בכושר ההשתכרות ובהשתכרות עצמה (ירידה בשיעור של 50% לפחות).
 
יש לציין שגם אם קיימת ירידה של מעל ל- 50% בהכנסות, במרבית המקרים לא ניתן יהיה לקבל קצבת נכות כללית מלאה אם ההכנסות מעבודה (אפילו בחצי משרה) עולות על סכום מסויים שנקבע על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 
לאחרונה, בעקבות מסקנות ועדת לרון, מאפשר המוסד לביטוח לאומי לעבוד וגם לקבל גימלת נכות כללית, שסכומה יורד בהדרגה ככל שההכנסות מעבודה גבוהות יותר. אך גם במקרה זה, אם הסכום המצטבר של ההכנסות מהעבודה + התגמולים מקיצבת הנכות הכללית עולה על סך של כ- 7,000 ש"ח, מתבטלת קיצבת הנכות הכללית לחלוטין.
 
אי לכך ובהתאם לזאת, נכים רבים מעדיפים לוותר על הקצבאות והגמלאות של המוסד לביטוח לאומי, לרבות קצבת נכות כללית, והם מעדיפים להמשיך לעבוד ולהתפרנס בכבוד ולא להיזקק לקצבאות של המוסד לביטוח לאומי. במרבית המקרים, נכים אלה אינם נמצאים במסגרות מסודרות של ארגוני נכים ואין להם נגישות למידע בדבר זכויותיהם השונות כנכים. חלקם חושבים, ובטעות, שאם הם עובדים, הם אינם זכאים לזכויות שונות. בנוסף, בחלק מהמקרים נכים אלה לא ממש מרגישים כנכים ולכן הם לא מאמינים שיש להם זכויות על פי החוק (מדובר בחולים במחלות כגון: סוכרת, אנשים לאחר אירועי לב, אירוע מוחי, חולי כליות, נכים המרותקים לכיסאות גלגלים ועוד..).
 
במקרים רבים, נכים אלה אינם אמורים לשלם מיסים על הכנסותיהם והם זכאים לקבל פטור ממס לנכים. איש לא מידע אותם על כך שהם זכאים לפטור ממס הכנסה לנכים על כמעט כל הכנסותיהם מעבודה. למעשה, הם יכולים לקבל פטור ממס הכנסה לנכים מהכנסות של עד כ- 40,000 ₪ לחודש וכ- 500,000 ₪ בשנה. בסכומים שמעבר לכך גם הם צריכים לשלם מס הכנסה (אולם מי לא יתנגד להרוויח יותר מ- 40,000 ש"ח כל חודש ולשלם מס על ההפרש?).
קבלת פטור ממס הכנסה לנכים תתאפשר אם לחולה/נכה תקבע דרגת נכות רפואית בשיעור של 90% לפחות.
יש לציין ששיטת חישוב דרגת הנכות מחושבת עפ"י שקלול דרגת הנכות של כל המחלות שיש לנכה ולא עפ"י חיבור חשבוני רגיל של הנכויות השונות. לדוגמא: כשאדם סובל משתי בעיות רפואיות שאחת מהן מקנה לו 50% נכות והשנייה מקנה לו 40% נכות, תהא נכותו המשוקללת 70% ולא 90%. ההסבר לכך הוא שעבור המחלה הראשונה הוא מקבל את מלוא ה- 50%, אולם עבור הנכות מהמחלה השנייה, הוא זכאי לקבל רק 40% מה- 50% שנותרו, קרי, רק 20%.
 
יש לציין שאם מדובר בנכויות או פגימות באיברים זוגיים (שתי ידיים, שתי רגליים וכו'), אזי שיטת החישוב תהא חיבור חשבונאי רגיל של הנכויות ולא שקלול שלהן. סה"כ צירוף הנכויות צריך לתת תוצאה של 90% ומעלה כדי לקבל  את הפטור ממס הכנסה לנכים במלואו.
 
המסקנה המתבקשת היא שבכדי לקבל 90% נכות משוקללת, יש צורך שדרגת הנכות המצטברת של כל הנכויות תהיה גבוהה בהרבה מ- 100% ולכן יש צורך בסיוע של עורך דין המתמחה בייצוג בפני ועדות רפואיות לענייני פטור ממס הכנסה, וזאת על מנת שהנכה יוכל לקבל פטור ממס לנכים.
 
 
הגשת תביעה לקבלת הפטור ממס הכנסה לנכים:
לפני הגשת תביעה לפטור ממס לנכים, יש למלא ולהגיש את הטפסים הבאים:
"בקשה לפטור ממס" - טופס זה הינו הטופס הראשון שנשלח לנציבות מס הכנסה לצורך קבלת פטור ממס הכנסה לנכים (לאחר שפקיד השומה יקבל טופס זה הוא ישלח לתובע סט נוסף של טפסים למילוי ואישור, המפנה אותו לועדה הרפואית במוסד לביטוח לאומי וכפי שיפורט בהמשך).
"קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה" - טופס זה מפרט את הפגימות והליקויים הרפואיים בגינם נתבעת הנכות.
"אישור מסירת מידע" - טופס זה הינו הצהרה על ויתור סודיות רפואית כלפי המוסד לביטוח לאומי ואגף מס הכנסה.
חשוב לציין שלנציבות מס הכנסה אין מנגנון מסודר של ועדות רפואיות והיא משתמשת במוסד לביטוח לאומי "כקבלן משנה" לצורך קביעת דרגת הנכות. אי לכך, הועדה הרפואית לקביעת דרגת הנכות לצורך פטור ממס הכנסה לנכים, עולה כסף. לכן, מי שתובע את הפטור ממס לנכים צריך לשלם עבור הועדה הרפואית מדרג ראשון ובהמשך במידת הצורך גם עבור ועדת הערר.
לאחר קבלת הטפסים שולח פקיד השומה אישור שכותרתו "הפניה לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי, לקביעת אחוזי נכות" בצירוף שובר אגרה ע"ס כמה מאות  ש"ח עבור הוועדה הרפואית מדרג ראשון. את השובר יש לשלם ולשלוח לביטוח לאומי בצירוף טופס ההפנייה ושאר הטפסים והאישורים הרפואיים.
לאחר  שהמוסד לביטוח לאומי מקבל את הטפסים, מתחיל הליך ממושך ומתיש של בדיקות שונות וכן התייצבות בפני וועדה רפואית. בסופו של ההליך, מחליטה הועדה הרפואית מהו גובה הנכות הרפואית של התובע. אם קבעה הוועדה הרפואית שדרגת הנכות הרפואית היא של  90% ומעלה, ינפיק פקיד השומה אישור שכותרתו "קביעת אחוזי נכות לפי 9 (5) לפקודת מס הכנסה".
מסמך זה מהווה אישור רשמי לזכאות לפטור ממס הכנסה לנכים. במקרה שהוועדה תקבע אחוזי נכות הנמוכים מ-90% ושלא מקנים פטור ממס לנכים, יש לתובע זכות להגיש ערר על ההחלטה. הערר חייב להיות מוגש תוך 45 יום ממועד קבלת החלטת האישור על הפטור ממס לנכים (או יותר נכון אי קבלת הפטור ממס לנכים) מפקיד השומה. חשוב לציין שהזכות לערער היא גם זכותו של פקיד השומה וזאת במידה והוא סבור ששיעורי הנכות שנקבעו על ידי הועדה הם גבוהים מדי, וכי יש לקבוע לנכה אחוז נכות הנמוך מ- 90% (מטרתו של פקיד השומה היא שנכה לא יקבל פטור ממס הכנסה לנכים). גם פקיד השומה חייב להגיש את הערר תוך 45 יום כאמור.
יש לציין שאם הועדה הרפואית קבעה שמועד תחילת הנכות הוא "היסטורי" (שנים רבות רטרואקטיבית) הפטור ממס לנכים יכול להיות בעל תוקף רטרואקטיבי רק לתקופה של עד 6 שנים (כולל השנה השוטפת) במקרה של שכיר ועד 3 שנים במקרה של עצמאי.
יש לציין שאם ההכנסה ממשכורת הייתה פחותה מ- 58,920 ש"ח לשנה, ניתן יהיה לקבל פטור ממס גם עבור הכנסות שאינן משכורת (כמו הכנסות מהשכרת נכסים בתנאים מסויימים) עד לסכום כולל של 58,920 ש"ח.
חשוב להדגיש שניתן לקבל החזרי מס הכנסה לנכים גם כאשר מדובר בנכות זמנית בשיעור של 90% ומעלה ובלבד שתקופת הנכות נמשכה ברציפות לפחות חצי שנה.  
את התביעה להחזרי מס מומלץ להגיש באמצעות עורך דין המנוסה בתביעות כנגד המוסד לביטוח לאומי, ובעיקר בתביעות לקבלת פטור ממס לנכים והכוונה לפטור ממס הכנסה לנכים. קרוב לוודאי שבסיומו של ההליך עורך הדין יפנה את הנכה גם לרואה חשבון או ליועץ מס, וזאת על מנת למצות גם את שאר הזכויות להחזרים כספיים ממס הכנסה המגיעות לנכה על פי החוק.

 אנא פנה למשרדנו לקבלת יעוץ !

בטלפון 1-800-229-444 התקשרו עכשיו!

כל פנייה טלפונית תענה במקצועיות ובסבלנות.

הפגישה  ו/או הייעוץ אינם מחייבים  את הפונה להמשך קבלת השירות